NEWSLETTER REGARDING LAW ON INTERNATIONAL WORKFORCE  

On August 13th, 2016, Turkey finally published the “LAW ON INTERNATIONAL WORKFORCE” (Law No. 6735) in the official gazette. This new work permit law will eventually make significant changes to work permit procedure and criteria, just as the 2014 Residence Permit Law made with regard to residence permit procedure and criteria. The new law in some sense has less details on procedure than its predecessor, so publishing of regulations will be needed to provide that lack of procedural detail. The below are significant highlights of the law:

* The new law will enter into effect immediately and the previous law, “Law on The Work Permit for Foreigners No. 4817,” in effect since 2003 will no longer be in effect.  

* As with the Residence Permit Law in 2014, a new government agency will be established. The “International Workforce Policy Board” will be established to determine the policies/criteria related to employment of foreign nationals on a national level (Article 4);  

* The Ministry of Labour (MOL) will establish a Foreign Application, Assessment and Monitoring System” – a three step points-based system – to evaluate work permit applications in line with the policies established by International Workforce Policy Board (above) (Article 7).  

* Turquoise Card Category: in addition to the new points based system, a new category called “Turquoise Cards” will be issued by the MOL with the intent of creating a new “permanent work card.” It will be given to foreign nationals after evaluation of their educational level, professional experience, their contribution to science and technology, and the impact of their investments in Turkey. Turquoise Cards will be issued with indefinite term following a 3 year conditional period. Those foreigners granted a Turquoise card will have the most of the rights accorded to Turkish citizens. Their dependents also are granted residence permits (Article 11).  

* Independent work permits: the law appears to create a new basis for independent work permits based on the foreigner’s profession, his/her education, experience etc. Based on recommendations from the new International Workforce Policy Board (Article 10).  

* Health and Academic Sectors: Foreign employees who will be employed within medical or academicals sectors requiring professional competence will first require “interim permission” from related authorities prior to adjudication of their work permit with the MOL (Article 8).  

* Engineers/Architects: Foreign nationals holding engineering and architecture diplomas issued from an engineering or architecture faculty of a Turkish university or from foreign universities which are recognized by the Higher Education Council (YÖK) in Turkey, will be able to apply and obtain work permits in order to work as engineers or architects under a project or short term assignment. Article 20).  

* Free Trade Zone (FTZ): work permits for those foreign nationals to be employed under designated free trade zones will be filed with Ministry of Economy. If the Ministry of Economy’s feedback is positive, work permits will be issued by the MOL (Article 18).  

* Work Permit Exemptions: Under specified conditions a foreigner may apply to the MOL or the consular posts to be exempted from a work permit. Foreign non-resident board members of joint-stock companies that are founded pursuant to Law No. 6102, non-executive partners of other companies, and a cross-border service providers whose in-country activities are not exceeding 90 out of 180 days will be considered under work permit exemption (therefore will not require a work permit but still need to apply for an exemption). (Note: the section related to cross-border service providers, if applied liberally to seconded and/or foreigners assigned by their home country to their Turkish subsidiary, would be a very welcomed liberalization of current work permit policy.) (Article13)  

* Exceptional Work Permits: The law adds additional categories for the grant of exceptional work permits. (Note: Though it was never clear what an exceptional work permit means, it was part of the previous law that allowed certain criteria under which normal evaluation criteria and limits on validity were not applied)The List of the some of the categories for which exceptional work permits can be granted include: EU nationals, Foreigners married to Turks, those working on temporary projects, those with certain investments or contributions to Turkey, those of Turkic origin, cross-border service providers (see above section on exemptions) etc. (Article 16).  

* Temporary Protection Status (TPS): the law specifies under which conditions foreigners in TPS may be granted work permits (Article 17).  

* Foreign Students: the law specifies under which conditions foreign students enrolled in Turkish universities may be granted work permits (Article 19).  

* Appeal Rights, Inspection, Social Security Obligations, and penalties are also covered in the new law.
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU HAKKINDA BÜLTEN  

13 Ağustos 2016 tarihinde, 6735 sayılı “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU” (“Kanun”) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tıpkı 2014’te yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (“İkamet İznine İlişkin Kanun”) ile ikamet izni prosedürlerine ve kriterlerine getirilen esaslı değişiklikler gibi, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle çalışma izni prosedürleri ve kriterlerine de birtakım önemli değişiklikler getirilmiştir. Yeni kanun usul hukuku açısından öncekinden daha az detay içerdiğinden, konuya ilişkin prosedürel hususların bilahare çıkarılacak olan yönetmelikler aracılığıyla tesis edileceği kanaatindeyiz. 6735 sayılı Kanun’da öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmektedir:

* Yeni yasa yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve 2003 yılından bu yana yürürlükte olan “4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun”u yürürlükten kaldıracaktır.
 
* 2014 tarihli İkamet İznine İlişkin Kanunda da olduğu gibi yeni bir kurum oluşturulacaktır. Ulusal düzeyde uluslararası işgücünün istihdam edilmesine ilişkin politikaları/kriterleri belirleme yetkisine haiz bir “Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu” tesis edilecektir. (Madde 4);

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) üç adımda ilerleyecek bir puanlama sistemi olan – Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi’ni oluşturacaktır. Bu sistem, çalışma izni başvurularını Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirecektir (Madde 7).  

* Turkuaz Kart Kategorisi: Bu yeni puanlama sistemine ek olarak, yeni bir “kalıcı çalışma izin kartı” oluşturmak adına Bakanlık, “Turkuaz Kart” denilen yeni bir kategori kart düzenleyecektir. Ancak bu kartın sahibi olabilmek için talepte bulunan yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki yatırımının ülke ekonomisine etkisi dikkate alınacaktır. Turkuaz Kart, 3 yıllık bir geçiş süresinden sonra süresiz olarak düzenlenecektir. Turkuaz Kart edinen yabancılar, Türk vatandaşlarına tanınan hakların çoğuna sahip olacaktır. Bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ise ikamet izni verilecektir (Madde 11).  

* Bağımsız çalışma izni: Kanun bağımsız çalışma izinleri için, yabancının; mesleğinin, eğitim düzeyinin, deneyimlerinin göz önüne alınacağı yeni bir değerlendirme zemini oluşturacak gibi görünmektedir. Bu Zemin Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu’ndan iletilen tavsiyelere dayanılarak tesis edilecektir (Madde 10).  

* Sağlık ve Eğitim Sektörleri: Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancılar, öncelikle ilgili makamlardan başvurularının değerlendirilmesi için bir “ön izin” alacak, bunun doğrultusunda çalışma izni yine Bakanlık tarafından verilecektir (Madde 8)  

* Mühendisler/Mimarlar: Öğrenimlerini Türkiye’de bir yükseköğrenim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar bu Kanuna gore proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebileceklerdir.(Madde 20).  

* Serbest Bölgeler: Serbest bölge olarak tayin edilmiş alanlarda çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na yapılacaktır. Ekonomi Bakanlığı değerlendirmesi neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancıların çalışma izni belgeleri yine Bakanlık tarafından düzenlenecektir (Madde 18).  

* Çalışma İzni Muafiyeti: Belirtilen hallerde yabancılar çalışma izninden muaf tutulmak adına Bakanlığa veya bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına başvuruda bulunabilirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı ile gerçekleştirdiği faaliyetleri 180 gün içinde 90 günü geçmeyen sınırötesi hizmet sunucusu, çalışma muafiyeti kapsamında değerlendirilecektir. (Bu kişilerin çalışma iznine sahip olmaları gerekmese de, çalışma izni muafiyetine başvurmaları gerekmektedir.) (Not: sınırötesi hizmet sunucularına ilişkin düzenleme, eğer kendi ülkelerinden Türkiye’deki şubelerine atanmış bulunan geçici görevlendirilen kişiler ve/veya yabancılara da özgür bir şekilde uygulanırsa, bu durum güncel çalışma izni politikalarını fazlaca liberalleştirecek bir gelişim olacaktır)  

* İstisnai Olarak Verilen Çalışma İzinleri: Kanun, istisnai olarak verilen çalışma izinlerine yeni kategoriler eklemiştir. (Not: İstisnai olarak verilen çalışma izninin ne anlama geldiği Kanun’da açık olmasa da bu tip çalışma izinleri, olağan değerlendirme kriter ve geçerlilik sınırlarının uygulanmadığı bir takım kriterlere izin veren eski kanununda düzenlenmişti. )İstisnai çalışma izinlerinin verildiği bazı haller ise şunlardır: AB vatandaşı, bir Türk vatandaşı ile evli yabancı, geçici bir süre için bir projede istihdam edilen yabancı, Türkiye’ye berlirli bir katkısı veya yatırımı olanlar, Türk soylu olanlar ve sınırötesi hizmet sunucuları vb. (muafiyetler için bir üstteki bölüme bakınız) (Madde 16).  

* Geçici Koruma Statüsü: Kanunda bu statüde olan yabancıların hangi koşullarla çalışma izni alabileceği belirtilmiştir (Madde 17).  

* Yabancı Öğrenciler: Kanun Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan bir öğrencinin hangi şartlarda çalışma izni alabileceğini belirtmiştir(Madde 19).  

* İtiraz hakkı, Denetleme, Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri ve uygulanacak cezalar da bu Kanun içerisinde düzenlenmiştir.