AYDINLATMA METNİ

Bener Hukuk Bürosu – Av. Erim Bener (“Bener”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Bener tarafından işlenen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

• Kimlik (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, müvekkil, potansiyel müvekkil, tedarikçi, ziyaretçi)
• İletişim (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, müvekkil, potansiyel müvekkil, tedarikçi)
• Özlük (çalışan)
• Hukuki işlem (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, müvekkil, tedarikçi)
• Fiziksel mekan güvenliği (çalışan, stajyer ziyaretçi)
• İşlem güvenliği (çalışan, stajyer, ziyaretçi)
• Risk yönetimi (çalışan, stajyer, müvekkil potansiyel müvekkil, tedarikçi, hissedar/ortak)
• Finans (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri)
• Mesleki deneyim (çalışan, stajyer ve çalışan adayı, hissedar/ortak,)
• Sağlık bilgileri (çalışan),

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Bener tarafından; işe alım süreci, istihdamın sevk ve idaresi, Bener ile aranızda vekalet ilişkisinin kurulması ve Bener’in bu ilişki kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmesi de dahil olmak üzere sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, kanuni yükümlülüklerin ifası, idari ve organizasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla toplanılacak ve kullanılacaktır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Bener tarafından istihdamın sevk ve idaresi, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin ifası, idari ve organizasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz yurtiçinde bulunan serverlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Bener’in sözleşmesel ve yasal mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için veri işlemenin gerekli olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla Bener’in meşfru menfaatleri şeklindeki hukuki sebepler ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri Güvenliği

Bener, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Bener’e iletmeniz durumunda Bener talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 193, Kat: 4, 34394 Şişli/ İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunabilir yahut [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

YASAL UYARILAR

Bu web sitede yer alan bilgilendirme materyalleri yalnızca genel anlamda bilgilendirme amaçları doğrultusunda eklenmiştir ve mesleki tavsiye ya da herhangi bir vekil-müvekkil ilişkisi oluşturmamakta veya bu yönde bir amaç taşımamaktadır. Ayrıca, bu bilgiler belirli koşullara ilişkin özel tavsiye niteliği taşımamaktadır ve bu şekilde değerlendirilmemelidir.

Bu web sitenin ziyaret edilmesi, kullanılması, web sitede yer verilen bilgilerin kullanılması ve bu web site aracılığıyla ekip üyeleriyle yapılacak iletişimler, aşağıdaki koşullara tabidir:

Firmamız, bu sitede yayınlanan bilgilere itimat edilmesinden ya da web site ziyaretçilerinin aksiyonlarından kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir sorumluluk ya da mesuliyet kabul etmemektedir.

Bu site reklam amacıyla, ticari ilişki kurmak ya da diğer benzer amaçlarla kullanılamayacak olup, bu tür kullanımlar Avukatlık Meslek Kurallarına aykırıdır. Bu web siteye erişen kullanıcılar, burada belirtilen şart ve koşulları kabul etmektedir.

Bu web sitede yer alan tüm bilgiler, Bener Hukuk Bürosuna aittir. Bu web sitede yer verilen yazılı materyaller ve bilgilerle ilgili fikri mülkiyet hakları ile firmanın logosu ve kurumsal markası, firmanın mülkiyetindedir ve Bener Hukuk Bürosu ortaklarının özel yazılı onayı olmaksızın kopyalanmasına, çoğaltılmasına ya da kullanılmasına müsaade edilmez.

Firmanın açık yazılı onayı alınmadan bu web siteye link verilmesi kesinlikle yasaktır.

Faks ya da e-posta aracılığıyla tarafımıza herhangi bir bilgi sunulması ya da bu sitenin veya burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması, herhangi bir vekil-müvekkil ilişkisi teşkil etmeyecektir. Burada yer alan tüm bilgi ve dokümanlar, ticari olmayan dağıtım amacıyla eklenmiştir. Ziyaretçiler, burada yer verilen bilgiler nedeniyle herhangi bir zarar ya da ziyana maruz kalındığına dair tazminat talepleri karşısında Bener Hukuk Bürosunu tazmin edecektir.

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top