YAYINLARIMIZ

Mayıs 8, 2024

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hakkında Bülten

Nisan 3, 2024

Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin Kurul İlke Kararı Hakkında Bülten

Mart 12, 2024

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı ve Özel Nitelikli Veri İşlenmesindeki Önemli Değişiklikler Hakkında Bülten

Ocak 22, 2024

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Yayınlanan T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehbere İlişkin Bülten

Ocak 18, 2024

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2024 Yılı için Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Sınırları Hakkında Bülten

Ocak 11, 2024

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Hakkında Bülten

Ocak 3, 2024

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Yayınlanan Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler Hakkında Bülten

Aralık 29, 2023

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bülten

Aralık 28, 2023

Yeni Asgari Ücret ve Az Tehlikeli Sınıfta 50’den Az Çalışanı olan İşyerleri İçin Bazı İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Ertelenmesi Hakkında Bülten

Aralık 26, 2023

Anayasa Mahkemesi Kararıyla, İdari Yargılama Usulü Kanununda Yer Alan ve İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasına İlişkin Parasal Sınır Öngören Hükümlerin İptali Hakkında Bülten

Aralık 26, 2023

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 28. Maddesinin 2’nci Fıkrasını Değiştiren 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. Maddesinin İptali Hakkında Bülten

Aralık 22, 2023

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezası Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Bülten

Aralık 20, 2023

Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bülten

Aralık 20, 2023

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Bazı Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Bülten

Aralık 19, 2023

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bülten

Aralık 18, 2023

İdare Mahkemesi Kararının Gereği Gibi İcra Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bülten

Aralık 15, 2023

Ticari Defterlerin Ara Onay, Açılış ve Kapanış Tasdikleri Hakkında Hatırlatma

Aralık 12, 2023

Türk Ceza Kanunu’nun 220/6 Maddesinin İptal Edilmesine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bülten

Aralık 12, 2023

Türk Patent ve Marka Kurumunun Marka İptali Yetkisinin Başlangıcı Hakkında Bülten

Aralık 6, 2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Bülten

Kasım 29, 2023

Anonim ve Limited Şirketler İçin Öngörülen En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Bülten

Kasım 24, 2023

Çalışanın Sosyal Medya Paylaşımı nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Bülten

Kasım 21, 2023

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Kasım 20, 2023

Mütekabiliyet Koşulunun Sağlanmaması Temelinde Adli Yardım Talebi Reddinin Mahkemeye Erişim Hakkını Kısıtladığı Yönünde Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bülten

Kasım 20, 2023

Karşı Yan Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği Yönündeki İddianın Cevapsız Bırakılmasının Mahkemeye Erişim Hakkının İhlaline Sebep Olacağı Yönündeki AYM Kararı Hakkında Bülten

Kasım 20, 2023

Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Adli Yardım Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının Kısıtlandığına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bülten

Kasım 8, 2023

Az Tehlikeli Sınıfta ve 50’den Az Çalışanı olan İşyerleri İçin Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Kasım 8, 2023

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e İlişkin Bülten

Kasım 3, 2023

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun Hakkında Bülten

Kasım 1, 2023

Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bülten

Ekim 27, 2023

İdari Yargılama Usulü Kanunun Temyiz Parasal Sınırını Düzenleyen 46/b Bendinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bülten

Ekim 27, 2023

Türk Medeni Kanunu 286/1 Maddesinin İptal Edilmesine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bülten

Ekim 27, 2023

Ceza Muhakemesi Kanununun İstinaf Süresine İlişkin Hükmü Hakkında Verilen Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bülten

Ekim 26, 2023

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yayınladığı Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Hakkında Bülten

Ekim 11, 2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkındaki Düzenlemelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Temmuz 25, 2023

VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında Bülten

Temmuz 13, 2023

İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği Hakkında Bülten

Temmuz 13, 2023

Kıdem Tazminatı Tavan Değişikliğine İlişkin Bülten

Temmuz 11, 2023

Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Mevzuat Hükümlerine Uyumu İçin Belirlenen Sürenin Uzatılması Hakkında Bülten

Haziran 27, 2023

Asgari Ücret Değişikliğine İlişkin Bülten

Mayıs 19, 2023

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Hakkında Bülten

Mayıs 9, 2023

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 24.04.2023 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Mayıs 9, 2023

Ödeme Kuruluşlarının ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bazı Mevzuat Hükümlerine Uyumu İçin Belirlenen Sürenin Uzatılması Hakkında Bülten

Nisan 29, 2023

Kadının Kocasının Soyadını Almasını Düzenleyen Yasa Maddesinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Hakkında Bülten

Nisan 17, 2023

Rekabet Kurumu’nun “Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi Ön Raporunu” Yayımlandı

Nisan 7, 2023

7445 Sayılı Kanun İle Ticaret Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Ve İş Mahkemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Nisan 5, 2023

7445 Sayılı Kanun İle 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Nisan 5, 2023

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a İlişkin Bülten

Nisan 3, 2023

II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin Uygulanmasında Değişikliğe Gidilmesi Hakkında Bülten

Nisan 3, 2023

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Mevzuatı Hakkında Makale

Nisan 3, 2023

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikteki Değişikliklere İlişkin Bülten

Mart 22, 2023

Kahramanmaraş Merkezli Depremden Etkilenen İllerde Mücbir Sebep Hali ve Kiracının Kira ve Ortak Gider Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi

Mart 22, 2023

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımının Sözleşme İfası Kapsamında Gerekliliği

Mart 22, 2023

Taksitli Satışlarda Tüketicinin Cayma Hakkı

Mart 3, 2023

EYT Kanununa İlişkin Bülten

Şubat 28, 2023

Türk Hukukunda Mal Ayrılığı Ve Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mal Rejimi Kapsamında Katılma Alacağı, Katkı Payı Ve Değer Artış Payı Şartlarının Değerlendirilmesi

Şubat 24, 2023

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Bazı Parasal Eşiklerin Artırılmasına İlişkin Bülten

Şubat 22, 2023

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Bülten

Şubat 1, 2023

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bülten

Ocak 30, 2023

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi İle İlgili Tebliğe Dair Bülten

Ocak 30, 2023

İş Kanunu Kapsamında Yeni İşverenin Sorumluluğu

Ocak 30, 2023

Avrupa Ekonomik Alanı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Taslak Yeterlilik Kararı

Ocak 30, 2023

Taşınmaz Satışında, Taşınmaz Malikinin Yetkilendirdiği Vekilin Malik Tarafından Dilediği Bedelle Dilediği Kimseye Satış Yapabileceği Şeklinde Yetkili Kılınması, Vekile Taşınmazı Malikin Zararına Düşük Bedelle Satım Yetkisi Verir Mi? Böyle Bir Durumda Satış Işlemi Iptal Edilebilir Mi?

Ocak 30, 2023

TBK 344/3 Maddesi Uyarınca İkame Edilecek Kira Tespit Davalarında Mahkemenin İnceleme Kapsamı Ve Nazara Alınacak Hususlar

Ocak 30, 2023

Alışveriş Merkezleri Ortak Giderlerindeki Yüksek Artışın Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi

Ocak 30, 2023

Toplu İşten Çıkarma Prosedürü

Ocak 20, 2023

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemlerde Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına Dair Bülten

Ocak 13, 2023

Kıdem Tazminatı Tavan Değişikliğine İlişkin Bülten

Ocak 11, 2023

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e İlişkin Bülten

Ocak 2, 2023

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’e İlişkin Bülten

Aralık 29, 2022

Asgari Ücret Değişikliğine İlişkin Bülten

Aralık 21, 2022

Anayasa Mahkemesi’nin Kişisel Veriye Erişme Talebi ile ilgili Kararına ilişkin Bülten

Kasım 30, 2022

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Hakkında Bülten

Kasım 16, 2022

Anayasa Mahkemesi’nin 21/09/2022 Tarihli ve Çalışan Telefon Mesajlarının İncelenmesi Hakkında Kararına İlişkin Bülten

Kasım 10, 2022

7420 Sayılı Kanun Hakkında Vergi Bülteni

Kasım 8, 2022

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgi Notu

Kasım 4, 2022

Kişisel Verilerin Münhasıran Otomatik Vasıtasıyla İşlenmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Hakkı

Eylül 15, 2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bülten

Eylül 5, 2022

Metaverse ve Akıllı Sözleşmeler

Ağustos 25, 2022

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bülten

Ağustos 24, 2022

Tahkim Yargılamasında Acil Durum Hakeminin Atanması Ve Kararlarının Türk Hukuku Kapsamında İcra Edilebilirliği

Ağustos 24, 2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bülten

Ağustos 22, 2022

Fazla Çalışma, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma

Ağustos 1, 2022

Çalışan Buluşlarından Çıkan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözülmesi

Temmuz 10, 2022

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Temmuz 6, 2022

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Hakkında Bülten

Temmuz 4, 2022

Asgari Ücret Değişikliğine İlişkin Bülten

Temmuz 1, 2022

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Hakkında Bülten

Haziran 28, 2022

Noterlerde Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapılması Hakkında Bülten

Haziran 23, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yayınladığı Çerez Uygulamaları Hakkında Rehbere İlişkin Bülten

Haziran 21, 2022

İcra ve İflas Kanunu Kapsamında İkame Edilecek Tasarrufun İptali Davalarında Dava Ön Şartlarının Değerlendirilmesi:

Haziran 21, 2022

Elektronik Ticarette Sahte Ürün Sorunu Ve Sorumluluklar

Haziran 9, 2022

Son Dönemdeki Kira Bedeli Artış Uygulamalarının Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Haziran 9, 2022

Konut Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Artışına İlişkin Geçici Sınırlama

Haziran 3, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.05.2022 Tarihinde Yayınladığı Kararlara İlişkin Bülten

Mayıs 30, 2022

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mayıs 27, 2022

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Geçici 6. Maddesi İle Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Ve Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Bülten

Mayıs 25, 2022

Mayıs Ayı Bildirimlerini Yaptınız mı? Son gün 31.05.2022

Mayıs 16, 2022

Kurumlar Vergisi’nde 1 Puan İndirime İlişkin Tebliğ Hakkında Bülten

Nisan 25, 2022

Arabulucu Önünde Yapılan İbra Anlaşmaları Hakkında Yargıtay Kararına İlişkin Bülten

Nisan 22, 2022

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesi Kapsamında Ek Fiyat Farkı Verilmesi Ve Sözleşmenin Feshi Hakkında Bülten

Nisan 21, 2022

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklik ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Basın Duyurusu Hakkında Bülten

Nisan 21, 2022

Çalışanın Mesai Takibinin Parmak İzi Kayıt Sistemi ile Yapılması Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Bülten

Nisan 19, 2022

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Hakkında Bilgi Notu

Nisan 19, 2022

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) Hakkında Bülten

Nisan 19, 2022

Katma Değer Vergisi Kanunu Çerçevesinde Safi Kurum Kazancı Kapsamında Yapılan Değişiklik Hakkında Bülten

Nisan 5, 2022

7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bülten

Mart 9, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2022 Şubat Ayında Yayınladığı Kararlara İlişkin Bülten

Mart 7, 2022

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 5’inci Maddesi Kapsamında Ek Fiyat Farkı Hesaplanması ve Sözleşmenin Devri Hakkında Bülten

Mart 4, 2022

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’deki Değişiklikler Üzerine Bülten

Şubat 25, 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Bülten

Şubat 23, 2022

KVK Kurulu’nun İlke Kararlarına İlişkin Bülten

Şubat 22, 2022

Sermaye Hareketleri Genelgesi Hakkında Bilgi Notu

Şubat 17, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Kullanıcı Güvenliği Açısından Alınmasını Tavsiye Ettiği Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Bilgi Notu

Şubat 14, 2022

Whatsapp Yazışmaları Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgi Notu

Şubat 1, 2022

Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Hakkında Bülten

Ocak 25, 2022

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Hakkında Bülten

Ocak 24, 2022

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlar

Ocak 20, 2022

İş Yerlerinde PCR Testi Uygulamasına İlişkin Bilgi Notu

Ocak 18, 2022

Türk Hukuku Perspektifinde Kripto Para Piyasası

Ocak 17, 2022

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe İlişkin Bilgi Notu

Ocak 17, 2022

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a İlişkin Bilgi Notu

Ocak 14, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Çerez Uygulamaları Hakkında Yayınlamış Olduğu Taslak Rehbere İlişkin Bilgi Notu

Ocak 12, 2022

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Bülten

Ocak 10, 2022

Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Ocak 7, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27.12.2021 ve 03.01.2022 Tarihlerinde Yayınladığı Kararlara İlişkin Bülten

Ocak 4, 2022

Toplu İş Sözleşmeleri

Aralık 28, 2021

Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Aralık 28, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 17.12.2021 Tarihinde Yayınladığı Kararlara İlişkin Bülten

Aralık 17, 2021

SGK nezdinde Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat Başvurusuna İlişkin Erteleme ve Başvuru Detayları

Aralık 17, 2021

Yeni Asgari Ücret Hakkında Bülten

Aralık 15, 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetleri Hakkında Hatırlatma Bilgi Notu

Aralık 8, 2021

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe İlişkin Bilgi Notu

Aralık 2, 2021

Ödeme Hizmetleri Yeni Mevzuatı Hakkında Bülten

Kasım 26, 2021

VERBİS’e Kayıt Oldunuz mu? Son gün 31.12.2021

Kasım 5, 2021

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 26, 2021

Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 25, 2021

Pay Alım Teklifi Tebliğine Getirilen Düzenlemeler Hakkında Bülten

Ekim 1, 2021

Cezai Şart (Ceza Koşulu) ve İnşaat (Eser) Sözleşmeleri Özelinde Cezai Şartın Değerlendirilmesi

Eylül 29, 2021

KVKK Kapsamında Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamaları Hakkında Bülten

Eylül 27, 2021

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Hakkında Bülten

Eylül 14, 2021

İnşaat (Eser) Sözleşmelerinde Ayıplı İş, Açık Ayıp-Gizli Ayıp Ayrımı, Ayıplı İş-Eksik İş Ayrımı, Muayene ve İhbar Süreleri ve Garanti Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Eylül 7, 2021

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri Hakkında Bülten

Ağustos 17, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09.08.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Ağustos 10, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.08.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Ağustos 9, 2021

Sözleşmeler Hukuku Çerçevesinde Akıllı Sözleşmeler

Ağustos 9, 2021

Tamamen veya Kısmen Uzaktan Çalışmaya Geçen Şirketlere Gelecek Fiziki Tebligatlara İlişkin Bilgi Notu

Ağustos 3, 2021

İş Hukukunda Arabuluculuk

Ağustos 3, 2021

Çek Kanununda Yapılan Değişiklik Hakkında Bülten

Temmuz 28, 2021

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Temmuz 15, 2021

KVKK Kapsamında Meşru Menfaat Hakkında Makale

Temmuz 13, 2021

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Zorunluluğu Hakkında Bülten

Temmuz 8, 2021

İş Arama İzni Ve Yıllık Ücretli İzin Kullandırılamaması

Haziran 29, 2021

Adi Ortaklıkların, İş Ortaklıklarının, Konsorsiyumların, Derneklerin, Vakıfların Ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Veri Sorumluları Sicili’ne Kaydı Hakkında Bülten

Haziran 15, 2021

Çekin Kaybolması Durumunda Başvurabilecek Hukuki Yollar Hakkında Makale

Haziran 7, 2021

Yeni Vergi Barışı Hakkında Bülten

Haziran 4, 2021

Çekte İbraz Süreleri Hakkında Bülten

Haziran 4, 2021

Kdv Tevkifatında Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Haziran 2, 2021

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası Hakkında Makale

Haziran 1, 2021

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Mayıs 31, 2021

Uzaktan Çalışma Hakkında Makale

Mayıs 26, 2021

Yeni Kurumlar Vergisi Tebliği Hakkında Bülten

Mayıs 21, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 18.05.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Mayıs 12, 2021

Konkordato

Mayıs 11, 2021

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Hakkında Bülten

Mayıs 11, 2021

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Bülten

Mayıs 10, 2021

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Hakkında Bilgi Notu

Mayıs 10, 2021

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımına İlişkin Makale

Mayıs 6, 2021

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamına Girmesi Hakkında Bülten

Mayıs 6, 2021

Finansal Yardım Yasağı İlişkin Makale

Mayıs 6, 2021

Vergi Kaçakçılığı Suçu Hakkında Bülten

Mayıs 4, 2021

Geçici Vergi Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında Bülten

Mayıs 3, 2021

Geçici Olarak Çek İbraz Edilmesinin Yasaklanmasına Getirilen Değişiklikler Hakkında Bülten

Nisan 30, 2021

Geçici Olarak Çek İbraz Edilmesinin Yasaklanması ve Geçici Olarak Bazı Alacaklar Hakkında İcra ve İflas Takibi Başlatılmasının Yasaklanması Hakkında Bülten

Nisan 30, 2021

Fesih Yasağı ve İşverenlerin Çalışanlarını Tek Taraflı Olarak Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Nisan 28, 2021

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 27.04.2021 Tarihli Kararına İlişkin Bilgilendirme Notu

Nisan 28, 2021

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Bülten

Nisan 23, 2021

Kurumlar Vergisi Yeni Oran Hakkında Bülten

Nisan 23, 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Nisan 16, 2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasını Yasaklayan Yönetmelik Hakkında Bülten

Nisan 15, 2021

Elektrik, Maden, Petrol, Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Mevzuatlarındaki Değişiklik Hakkında Bülten

Nisan 15, 2021

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Hakkında Bülten

Nisan 10, 2021

İşten Çıkış Kodlarındaki Değişikliğe İlişkin Bilgi Notu

Nisan 8, 2021

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile Getirilen Düzenlemeler Hakkında Bülten

Nisan 7, 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bülten

Mart 23, 2021

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mart 18, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19.03.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Mart 17, 2021

Rekabet Kurumu’nun 2021/2 Sayılı Tebliği Hakkında Bülten

Mart 16, 2021

Rekabet Kurumu’nun 2021/3 Sayılı Tebliği Hakkında Bülten

Mart 12, 2021

Veri Sorumluları Sicili’ne Son Kayıt Tarihlerinin Ertelenmesine İlişkin Bilgi Notu

Mart 10, 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’ne İlişkin Bülten

Mart 10, 2021

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mart 9, 2021

Fesih Yasağı ve İşverenlerin Çalışanlarını Tek Taraflı Olarak Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Mart 5, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.03.2021 Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Mart 5, 2021

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Uyum Programı Hakkında Bilgi Notu

Mart 5, 2021

Rüzgar Enerjisi Yatırımları Ön lisans Başvuru Hakkının İptali Hakkında Bilgi Notu

Mart 5, 2021

İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin Şirket Sermayesine Eklenmesine İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bülten

Mart 2, 2021

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi Notu

Şubat 22, 2021

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Şubat 19, 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Şubat 8, 2021

İşverenin Çalışanın E-postalarını Denetlemesine İlişkin 12.02.2021 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgi Notu

Şubat 7, 2021

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Şubat 5, 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Hakkında Bülten

Şubat 5, 2021

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Şubat 3, 2021

Yenilenebilir Enerji Projeleri Destek Fiyatları ve Sürelerine İlişkin Bilgi Notu

Şubat 3, 2021

Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Ocak 20, 2021

Pinterest, Twitter Inc., Twitter Inc. (Periscope/Scope) İsimli Sosyal Ağ Sağlayıcılara Reklam Verilmesinin Yasaklanmasına İlişkin Bilgi Notu

Ocak 11, 2021

Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Ocak 8, 2021

Avukatların Yükümlülüklerine İlişkin Düzenleme Hakkında Bilgi Notu

Ocak 6, 2021

Çekte Vadeden Önce İbraz Yasağı Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Ocak 6, 2021

Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Aralık 31, 2020

Fesih Yasağı ve İşverenin Tek Taraflı Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Aralık 30, 2020

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığa İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Aralık 23, 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının Ve Ödemelerinin Uzatılması Hakkında Bilgi Notu

Aralık 23, 2020

İndirimli Kdv Ve Stopaj Oranları Hakkında Bülten

Aralık 8, 2020

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Bülten

Aralık 1, 2020

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Kayıt Tarihleri Ertelendi

Kasım 26, 2020

Hatırlatma: İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydoldunuz Mu?

Kasım 17, 2020

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu

Kasım 16, 2020

Yeni Vergi Barışı Hakkında Bülten

Kasım 10, 2020

Saygı ve Özlemle…

Kasım 6, 2020

Garanti Belgesi Yönetmeliği, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Ve Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Ekim 29, 2020

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Ekim 27, 2020

İşverenlerin Fesih Yasağı, İşverenlerin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı Ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

Ekim 20, 2020

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 14, 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TL’ye Dönüş Tebliği Hakkında Önemli Duyurusu

Ekim 12, 2020

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 3, 2020

Sn. F. Aslı BAŞGÖZ vefat etmiştir.

Ekim 1, 2020

Kambiyo Muamelelerinde BSMV ve Mevduat Stopaj Oranlarında Değişiklik Hakkında Bülten

Eylül 23, 2020

Hatırlatma: Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi 30.09.2020’de Sona Eriyor

Eylül 18, 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinde Belirtilen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Bülten

Ağustos 5, 2020

İşyeri Kira Gelirlerinde KDV ve Tevkifat İndirimi

Temmuz 27, 2020

Fesih Yasağı, Kısa Çalışma Ve İsg Mevzuatı Kapsamında Güncel Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Temmuz 3, 2020

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’ne İlişkin Bülten

Temmuz 1, 2020

Türk Borçlar Kanunu’nun Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Hükümlerine İlişkin Bilgi Notu

Haziran 24, 2020

Veri Sorumluları Sicili ’ne Kayıt Süresi Uzatıldı

Mayıs 27, 2020

Kambiyo İşlemlerinde Bsmv Oranı Değişikliği Hakkında Bülten

Mayıs 21, 2020

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mayıs 20, 2020

Ticari İletilere İlişkin İleti Yönetim Sistemi’ne (“IYS”) Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

Mayıs 20, 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Mayıs 18, 2020

Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Bilgi Notu

Nisan 17, 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

Nisan 16, 2020

Çalışan Feshine İlişkin Sınırlama, Ücretsiz İzin Hakkı Ve Kısa Çalışmaya İlişkin Gelişmelere İlişkin Bilgi Notu

Nisan 15, 2020

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verilerin Yurtdışına Aktarımı İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarının Kullanılması

Nisan 13, 2020

Covıd-19’un Bankacılık İşlemlerine Etkisine İlişkin Bilgi Notu

Nisan 7, 2020

Covid 19’un Toplu İş Sözleşme Sürecine Etkisinin Değerlendirilmesi

Nisan 3, 2020

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu

Mart 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen İcra ve İflas Hukuku ile Usul Hukukuna İlişkin Değişiklikler

Mart 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen Karşılıksız Çek, Protestolu Senet, Kredi ve Kredi Kartı Borçlarına İlişkin Değişiklikler

Mart 22, 2020

Şirketlerin Genel Kurul Ve Elektronik Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi Notu

Mart 19, 2020

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Hakkında Bilgi Notu

Mart 17, 2020

Koronavirüs (Covid-19) İle İlgili Bilgilendirme

Şubat 17, 2020

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Ocak 9, 2020

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik’e İlişkin Bülten

Aralık 27, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Aralık 5, 2019

KVKK Hakkında Önemli Bilgi

Eylül 5, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Eylül 4, 2019

Verbis’e Kayıt Oldunuz Mu?

Aralık 27, 2018

Ticari Uyuşmazlıklarda Önemli Değişiklik

Aralık 17, 2018

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Kasım 20, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e (Tebliğ No: 2018-32/52) İlişkin Tablo

Ekim 8, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2008-32/34 Numaralı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e İlişkin Bülten

Eylül 18, 2018

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Eylül 14, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Eylül 5, 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Haziran 13, 2018

Doğrudan Yabancı Yatırımların Bildirilmesi Hakkında Değişiklik

Haziran 4, 2018

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Mayıs 17, 2018

32 Sayılı Karar Kapsamında Sermaye Hareketleri Genelgesi

Şubat 2, 2018

Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şubat 2, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Aralık 27, 2017

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekim 24, 2017

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında Bülten

Kasım 18, 2016

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hakkında Özet Bilgi

Ağustos 31, 2016

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Hakkında Bülten

Ağustos 31, 2016

Uluslararası İşgücü Kanunu Hakkında Bülten

Ağustos 15, 2016

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konusunda Vergisel Düzenlemeler

Temmuz 22, 2016

Olağanüstü Hal İlanı

Nisan 16, 2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top