Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) resmi internet sitesinde 09.08.2021 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) kapsamında alınan bazı karar özetleri yayınlanmış olup, kararlara ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmektedir.  

Kararlarda çoğunlukla veri ihlalleri, veri ihlallerini önlemeye yönelik alınması gereken teknik tedbirlere ilişkin bilgiler ile veri ihlal bildiriminde Kurul tarafından belirlenen 72 saatlik bildirim süresine ve Kurul tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’ne (Teknik ve İdari Tedbirler) uyulma/uyulmamaya ilişkin hususlara yer verilmiştir. Bu sebeple, aşağıdaki ilgili teknik kısımların şirketinizde Kanun’un teknik uyumunu sağlayan birimlerin/IT departmanınızın incelemesini önermekteyiz.

Buna ek olarak, tespit edilebilecek olası bir veri ihlalinde, Kurul tarafından belirlenen 72 saatlik bildirim süresine uyulması oldukça önem arz etmektedir zira kararlarda da görülebileceği üzere, Kurul’un yaptırım kararı verirken, göz önünde tuttuğu önemli kriterlerden biri de budur.

Ayrıca, veri ihlalinden etkilenen kişi sayısının az olduğu durumlarda ve verilerin niteliğine göre, veri ihlal bildirimlerinin de zamanında yapılması kaydıyla veri sorumlusu aleyhine yaptırım uygulanmaması yaklaşımı dikkat çekmektedir.

Karar özetleri:

1. Bir perakende giyim firmasının veri ihlal bildirimi hakkında 20/01/2020 tarih ve 2020/50 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • 01.08.2018 ve 21.10.2018 tarihlerinde gerçekleşen veri ihlallerinin tespitinin yaklaşık bir yıl sonra 02.07.2019 tarihinde yapılmış olmasının, gerçekleştirilen işlemlere dair Şirketin log kaydı/takip alarm sistemlerinin bulunmadığının ya da etkin bir şekilde kullanılmadığının ve Şirket tarafından gerekli kontrollerin yapılmadığının göstergesi olduğuna,
 • URL üzerinden kişisel verilerin üçüncü taraf satıcı/sağlayıcılar tarafından görülmesinin web sayfası tasarım aşamasında iken yapılan testlerin yetersiz olduğunun veya gerekli testlerin yapılmadığının göstergesi olduğu kanaatine varıldığından Web sayfası tasarım aşamasında iken yapılan testlerin yetersiz olması, gerçekleşen işlemlere dair takip/alarm sistemlerinin bulunmamasından kaynaklı ihlal tespitinin geç yapılmış olması sebebiyle, Kanun’un 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
 • İhlalin veri sorumlusu tarafından 29.05.2019 tarihinde tespit edildiği, 06.06.2019 tarihinde Kurul’a bildirimin yapıldığı görülmekle birlikte yurtdışında mukim veri sorumlusu tarafından tespit tarihinden sonra söz konusu ihlalden Türkiye’deki ilgili kişilerin de etkilenip etkilenmediğine yönelik araştırma yapıldığı dikkate alındığında bu sürenin makul olduğu değerlendirildiğinden bu hususta Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

2. Bilgisayar oyunları alanında faaliyet gösteren veri sorumlusunun veri ihlali bildirimi hakkında 05/05/2020 tarih ve 2020/345 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • Veri ihlalinin, veri sorumlusu ve eski bir çalışanı ile iş ilişkisinin sonlanmasının akabinde, bu kişinin yetkisiz bir biçimde kişinin işinin ürünü olan kaynak kodu ve veri dosyalarını içeren klasörü github.com’a (GitHub) yüklemesi ile gerçekleştiği, eski çalışanın kaynak kodları da github.com internet sitesine yüklemiş olmasının bir güvenlik açığı olduğu, bu kaynak kodların yetkisiz üçüncü kişiler tarafından analiz edilerek başka güvenlik açıklıklarına sebebiyet verebileceği dikkate alındığında kişisel veri güvenliği noktasında veri sorumlusu tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin yeterince alınmamış olduğunun ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinin (Teknik ve İdari Tedbirler) 2.2. numaralı “Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları” başlığı altında “…çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında eğitim almaları, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılması ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulması kişisel veri güvenliğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Veri sorumlusu nezdinde çalışan herkesin hangi konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenmeli ve çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olması sağlanmalıdır. Ayrıca kişisel veri içeren ortamlara erişim hakkı verilirken veya bu konuda kurum kültürü oluşturulurken “Yasaklanmadıkça Her Şey Serbesttir” prensibi değil, “İzin Verilmedikçe Her Şey Yasaktır” prensibine uygun hareket edilmesine dikkat edilmelidir.” şeklinde açıklanan hususlara uygun davranmadığının göstergesi olduğuna,  
 • İhlalin gerçekleşme tarihinin 19.04.2017, tespit tarihinin 09.01.2019, Kurul’a bildirim tarihinin ise 28.02.2019 tarihi olduğu, aradan 2 yıla yakın süre geçtikten sonra 09.01.2019 tarihinde ihlalin tespit edilmesinin güvenlik kontrollerinin düzenli olarak yapılmadığının, dolayısıyla kişisel veri güvenliği takibi açısından veri sorumlusunun almış olduğu teknik ve idari tedbirlerin yetersiz kaldığının göstergesi olduğuna,
 • Personele veri sorumlusunun çok sayıda politikasının imzalatıldığının veri sorumlusu tarafından beyan edilmiş olmasına rağmen söz konusu çalışanın kişisel verileri de içeren dosyaları kendi taşınabilir depolama aygıtına kopyalamasının politikaların etkin şekilde uygulanmadığı ve farkındalık konusunda yeterli etkiyi sağlamadığının göstergesi olduğu hususları dikkate alındığında, Kanun’un 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 100.000 TL,
 • 19.04.2017’de gerçekleşen veri ihlalinin 09.01.2019 tarihinde tespit edildiği, Kurul’a 28.02.2019 tarihinde bildirim yapıldığı hususları dikkate alındığında, veri sorumlusunun Kanun’un 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında 30.000 TL 

olmak üzere toplam 130.000 TL idari para cezası uygulanmasına

 karar verilmiştir.

3. Bir bankanın veri ihlali bildirimi hakkında 07/05/2020 tarih ve 2020/359 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • 7305 adet KKB sorgulaması yapıldığı, bu sorgularda 5889 adet TC kimlik numarası sorguladığı, (mükerrer olanlar elendikten sonra 5695) bu TC kimlik numaralarının 3038’inin Banka müşterilerine ait olduğu, 2851’inin Banka müşterisi olmadığı,
 • Veri ihlalinin Temmuz 2018 ile Mayıs 2019 arasında gerçekleştiği, ihlalin anlaşılmasını sağlayan KKB sorgulama sayısının tespit edilmesine yönelik kontrolün yıllık periyodlarla yapılıyor olması nedeniyle ihlalin 1 yıla yakın süre boyunca devam ettiği ve ancak 18 Temmuz 2019 tarihinde tespit edilebildiği hususlarının, “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi”nin (Teknik ve İdari Tedbirler-Rehber) “Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi” başlığı altında yer alan “Veri sorumlularının sistemleri çoğunlukla hem içeriden hem de dışarıdan gelen saldırılar ve siber suçlara veya kötü amaçlı yazılımlara maruz kalmakta olup çeşitli belirtilere rağmen bu durum uzun süre fark edilememekte ve müdahale için geç kalınabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için; a) Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi, b) Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi, c) Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi), ç) Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması, d) Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zaafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulması, gerekmektedir.”, ifadelerine aykırı olarak veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin kişisel veri güvenliği takibinin uygun zaman aralıklarıyla yapılmadığının göstergesi olduğu, 
 • Veri sorumlusu tarafından ihlal öncesi yapılması gereken; kullanıcı bazında log kayıtlarında yetki sınırlaması, ekranların gereksiz rollere kapatılması, kişisel verilerin korunması ile ilgili uyarı metnine yer verilmesi gibi kullanıcı yetki ve rollerine yönelik kontrollerin ve düzenlemelerin ihlal sonrasında gerçekleştirilmiş olmasının Rehber’in “Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin sağlanması” başlığı altında “Kişisel veriler elektronik ortamda ise, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılabilir veya bileşenlerin ayrılması sağlanabilir. Örneğin kullanılmakta olan ağın sadece bu amaçla ayrılmış olan belirli bir bölümüyle sınırlandırılarak bu alanda kişisel verilerin işleniyor olması halinde, mevcut kaynaklar tüm ağ için değil de sadece bu sınırlı alanın güvenliğini sağlamak amacıyla ayrılabilecektir.”, ifadelerine aykırı olarak ilgili teknik ve idari tedbirlerin ihlalin öncesinde yeterince alınmadığının göstergesi olduğu, 
 • Veri ihlalinden önce sorgulanabilecek kişi sayısının sınırlandırılmamış olduğu ve ancak ihlalin gerçekleşmesinden sonra 250 üzerinde sorgulama yapan kullanıcıların kamera kayıtları incelenerek veri ihlali oluşturacak bir durum olup olmadığının kontrol edildiği hususunun,  Rehber’in “Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlığı altında yer alan “Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle veri sorumlusu tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu riskler belirlenirken; – Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı, – Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği, – Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmalıdır. Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra; söz konusu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeli, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmalıdır.”, ifadelerine aykırı sorgulamada sınırlama (kota) bulunmamasından kaynaklandığına, 
 • Veri sorumlusuna ait çalışanlar için veri güvenliği ve Kanun konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapıldığı, çalışanların %86’sının konuyla ilgili bilgilendirme eğitimini tamamladığı, kalan kişilere ise eğitimin tekrar iletildiği ifade edildiği ancak bu hususta tevsik edici belge gönderilmediği hususlarının, Kanun’un 2016 yılında kabul edildiği, Rehber’in 2018 yılının ocak ayında yayınlanmış olduğu ve “Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları” başlığının altında; “…çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında eğitim almaları, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılması ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulması kişisel veri güvenliğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Veri sorumlusu nezdinde çalışan herkesin hangi konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenmeli ve çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olması sağlanmalıdır.”, ifadelerine aykırı olarak gerçekleşen çalışanlara eğitim verilmesinin halen sağlanmadığı hususları dikkate alındığında, Kanun’un 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 400.000 TL,
 • 18.07.2019 tarihinde tespit edilmiş olan ihlalin 31.07.2019 tarihinde Kurul’a bildirildiği, geç bildirim sebebi olarak belirtilen Teftiş Raporunda yer alan bilgilerin hangilerinin paylaşıldığının net olmadığının ifade edilmesi, eldeki delillerin yetersizliği, olayın mahiyetinden emin olunmaması, müşteri şikayeti olmaması, dışarıdan gelen T.C. Kimlik numaralarına istinaden bu durumun ortaya çıkması gibi sebeplerle, bildirim gerekip gerekmediğinin kurum içinde değerlendirilmesi ve tüm ilgili ünitelerden görüş alınmasından kaynaklandığı sebebinin, 24.01.2019 Tarih ve 2019/10 sayılı Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kurul Kararı’nda yer alan “…Formda yer alan bilgilerin aynı anda sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, bu bilgilerin gecikmeye mahal verilmeksizin aşamalı olarak sağlanmasına…” ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda ilgili sebeplerin Kurul’a geç bildirimde bulunulması için geçerli bir mazeret niteliği taşımadığına,
 • Veri ihlalinden etkilenen 5695 kişi arasında sadece Bankada iletişim bilgileri bulunanlara veri ihlal bildiriminde bulunulduğu, bu kapsamda ilgili kişilerin tamamına bildirimde bulunmak adına makul çaba sarf edilmediği ve Kurul tarafından talep edilmesine rağmen ihlalin bildirildiği kişi sayısının ve bu kişilerin Banka müşterisi olup olmadığına hususlarına dair Kurul’a bilgi verilmediği hususları dikkate alındığında; Kanun’un 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” (Kurul’a bildirim için 72 saat) bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı davranan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL 

olmak üzere toplam 450.000 TL idari para cezası uygulanmasına

             karar verilmiştir.

4. Kişisel bakım sektöründe faaliyet yürüten bir veri sorumlusunun veri ihlali bildirimi hakkında 22/05/2020 tarih ve 2020/421 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • İhlalin 04.03.2020 tarihinde meydana geldiği, anılan kişi veya kişilerin ellerindeki elektronik posta şifre bilgilerini 14.000’den fazla IP’den bağlantı kurarak sitede denedikleri ve her denemeden sonra başka bir e-posta/şifre denemesi yaptıkları,
 • Veri sorumlusu tarafından yapılan inceleme neticesinde bu denemelerin sonucunda 2092 kullanıcının hesaplarına başarılı şekilde giriş yapıldığı,
 • İhlalden veri sorumlusu müşterilerine ait ad-soyad, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, doğum günü, teslimat/fatura adresleri ve sipariş geçmişi bilgilerinin etkilendiği,
 • Veri sorumlusunun kendi olağan trafiğine ek bu trafiğin veri sorumlusunca fark edilmediği ve ihlali gerçekleştiren kimliği belirsiz kişilerce gönderilen e-posta sonucunda ihlalin tespit edilebildiği,
 • İhlali gerçekleştiren kişi ya da kişiler tarafından veri sorumlusu dışı kaynaklardan elde edildiği belirtilen 500.000’in üzerinde e-posta/şifre kombinasyonuna ilişkin denemeler yapıldığı veri sorumlusu tarafından belirtilmiş olup, Kurul tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde yer alan 3.2. Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi maddesinde veri sorumlularının sistemlerinin çoğunlukla hem içeriden hem de dışarıdan gelen saldırılar ve siber suçlara veya kötü amaçlı yazılımlara maruz kalmakta olduğu, çeşitli belirtilere rağmen bu durumun uzun süre fark edilemediği ve müdahale için geç kalınabildiği ifade edilmekte olup; hesabına giriş yapılan 2092 kullanıcı dışında başarısız denemelerin sayısının fazlalığının veri sorumlusu tarafından fark edilememesinin bilişim ağlarının izlenmesi ve olmaması gereken durumların fark edilmesi hususunda eksiklik olduğu 

hususları dikkate alındığında Kanun’un 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 210.000 TL idari para cezası uygulanmasına

karar verilmiştir.

5. İlaç sektöründe faaliyet yürüten bir veri sorumlusunun veri ihlali bildirimi hakkında 16/06/2020 tarih ve 2020/463 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • Veri sorumlusunun faaliyetlerini sürdürmesi için kritik öneme sahip tüm sunucu ve verilerinin ve bunlara ek olarak diğer sunucuların yedek dosyalarının depolandığı Data Domain Sunucusu verilerinin silindiği,
 • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının tam ve kesin olarak belirlenememiş olduğu ancak 1000 kişi civarında olduğu ve ihlalden özel nitelikli kişisel verilerinde etkilenmiş olabileceği,
 • Veri sorumlusu, sistemlerine düzenlenen söz konusu saldırıyı şirket çalışanlarının sistemlere erişememesi sonucu tespit ettiği; özel nitelikli kişisel veriler üzerinde çalışan çok uluslu bir şirketin, böylesi saldırılar için sızma testleri ve risk analizleri yapıp tehditleri belirlemesi ve güvenlik açıklarını kapatması ve log kaydı takibi ile veri güvenliğini sağlayacak önlemler alması gerektiği ve bu durumun Kişisel Veri Güvenliği Rehberi 3.2. maddesinde; “Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi” başlığı altında; “…güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmesi, bilişim sistemlerinin bilinen zaafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zaafiyet taramaları ve sızma testlerinin yapılması ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması gerekmektedir…”ifadelerine aykırılık teşkil ettiği, 
 • Veri sorumlusunun, sunucularının yedek dosyalarının depolandığı Data Domain sunucusunda yer alan verilerinin de silinmesinin, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi 3.6. maddesinde; “Kişisel Verilerin Yedeklenmesi” başlığı altında; “…veri sorumlusunu fidye ödemeye zorlayan kötü amaçlı yazılımlar olabilir. Bu tür kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri yedekleme stratejilerinin geliştirilmesi önerilmektedir. Öte yandan, yedeklenen kişisel veriler sadece sistem yöneticisi tarafından erişilebilir olmalı, veri seti yedekleri mutlaka ağ dışında tutulmalıdır. Aksi halde, veri seti yedekleri üzerinde kötü amaçlı yazılım kullanımı veya verilerin silinmesi ve yok olması durumlarıyla karşı karşıya kalınabilecektir…”ifadelerine aykırılık teşkil ettiği hususları dikkate alındığında, Kanun’un 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
 • İhlalden etkilenen şirket çalışanlarına 13.01.2020 tarihinde e-posta ile bildirim yapıldığı buna yönelik tevsik edici belgenin gönderildiği, ihlalden etkilenen şirket çalışanı dışındaki kişilere ise web sayfasından genel duyuru yapıldığı ve yapılan bu duyurunun ise Kurul’un 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kararı gerekliliğine uygun olduğu, 
 • 11.01.2020 tarihinde gerçekleşen veri ihlali, 12.01.2020 tarihinde tespit edilmiş ve Kurumumuza 14.01.2020 tarihinde bildirilmiş olup veri sorumlusunun Kanun’un 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” (24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararında belirtilen 72 saatlik süre içerisinde) bildirimde bulunma yükümlülüğüne uygun hareket ettiği hususları dikkate alındığında; Kanun’un 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” (Kurul’a bildirim için 72 saat) bildirimde bulunma yükümlülüğüne uygun davranan veri sorumlusu hakkında bu konuda yapılacak bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

6. Kurumsal yazılım hizmeti sunan bir veri sorumlusunun veri ihlali bildirimi hakkında 16/06/2020 tarih ve 2020/465 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • Veri sorumlusunun veri ihlalini, gerçekleşme tarihinden yaklaşık 5 ay sonra 06 Mart 2019’ da tespit ettiği ve bu durumun; Kurumumuz tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 3.2. Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi başlığında “… güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmesi, bilişim sistemlerinin bilinen zaafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zaafiyet taramaları ve sızma testlerinin yapılması ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması gerekmektedir.” ifadesi gereği, veri sorumlusu tarafından gerekli güvenlik kontrol ve denetimlerinin zamanında yapılmadığının göstergesi olduğu,
 • Parola püskürtme saldırıları, çok sayıdaki hesaba zayıf olarak nitelendirilen parolalar kullanarak erişen kullanıcıların, parolalarının saldırganlar tarafından şifre tahmini yöntemiyle ele geçirilmesi şeklinde gerçekleştiği, söz konusu ihlalin; Kurul tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 2.2. Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları başlığında “… kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında eğitim almaları, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılması ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulması kişisel veri güvenliğinin sağlanması bakımından çok önemlidir.” ifadesine göre, veri sorumlusunun son kullanıcıları tarafından parola güvenliği farkındalığının tam olarak oluşmamasından kaynaklandığı,
 • Bir paylaşım sürücüsünde bulunan 6 TB’tan fazla verinin çalınmasının, bu paylaşım sürücüsünde yüksek miktarda veri depolanması durumundan kaynaklanması sebebiyle, Kurumumuz tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 2.1. Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi başlığında “Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle veri sorumlusu tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir….Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra; söz konusu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeli, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmalıdır” ifadesi gereği, bu gibi saldırılara karşı veri kaybı riskini azaltmaya yönelik gerekli idari tedbirleri almadıkları dikkate alındığında Kanun’un 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 75.000 TL,
 • 06.03.2019 tarihinde tespit edilen veri ihlali, veri sorumlusu tarafından 29.04.2019 tarihinde Kurumumuza bildirilmiş olup bu durumda Kurumumuza 55 günlük geç bildirimde bulunduğu,
 • Veri sorumlusunun ihlalden etkilenen ilgili kişilere ihlal tespit edildikten 55 gün sonra bildirim yaptığı dikkate alındığında, Kanun’un 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 50.000 TL olmak üzere toplam 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir.

7. Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında 09/07/2020 tarih ve 2020/532 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • Veri ihlaline sebep olan sistemsel hatanın 2011 yılından itibaren kullanılmaya başlanan uygulama yazılımından kaynaklanması sebebiyle, Kurum tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 3.5.Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı başlığında “Veri sorumlusu tarafından yeni sistemlerin tedariki, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne alınmalıdır. Uygulama sistemlerinin girdilerinin doğru ve uygun olduğuna dair kontroller yapılmalı, doğru girilmiş bilginin işlem sırasında oluşan hata sonucunda veya kasıtlı olarak bozulup bozulmadığını kontrol etmek için uygulamalara kontrol mekanizmaları yerleştirilmelidir.” ifadesi gereği veri ihlaline sebep olan yazılımdaki sistemsel hatanın veri güvenliğinin sağlanması amacıyla sürekli olarak takibinin gerektiği,
 • İhlale konu olayın gerçekleşme tarihi (01.01.2020) ile tespit tarihi (06.01.2020) arasında 5 günlük bir gecikmenin bulunduğu hususunun, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 3.2. Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi başlığında “…raporlama sürecinde oluşturulacak raporlar, sistem tarafından oluşturulacak otomatik raporlar olabilir. Bu raporların sistem yöneticisi tarafından en kısa sürede toplulaştırılarak veri sorumlusuna sunulması gerekmektedir. Ayrıca güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmesi…” ifadesi gereği veri sorumlusunun gerekli kontrol ve denetimleri zamanında yapmadığının göstergesi olduğu,
 • İhlale sebep olan hatanın istisnai bir durum olması ve uygulamanın ana fonksiyonları ile doğrudan ilişkili olmaması durumu ihlal bildiriminde belirtilse de sigortacılık işlemi yürüten bir kuruluşun bilgi sistemleri güvenliğinde daha dikkatli olması gerektiğinden, veri ihlaline sebep olan sistemsel hatanın işlem yayına alınmadan evvel düzeltilmesi gerektiği dikkate alındığında Kanun’un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında ihlale sebep olan hatanın istisnai bir durum olması ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanun’un 18. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 30.000 TL idari para cezasının uygulanmasına,
 • İhlale sebep olan sistemdeki hatanın 01 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiği, 06 Ocak 2020 tarihinde tespit edildiği, 08 Ocak 2020 tarihinde Kurul’a veri ihlal bildiriminde bulunulduğu, bu durumda Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı ile belirlenen veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde bildirim koşulunun sağlandığı,
 • Veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere posta göndermek suretiyle bildirim yapıldığı, söz konusu metnin tarafımızla paylaşıldığı dikkate alındığında, veri sorumlusunun bildiriminin Kanun’un 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” (24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararında belirtilen 72 saatlik süre içerisinde) bildirimde bulunma yükümlülüğüne uygun olması nedeniyle Kanun’un 18.maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca yapılacak bir işlem bulunmadığına 

karar verilmiştir.

8. İnternetten market alışveriş hizmeti veren veri sorumlusunun veri ihlal bildirimi hakkında 01.10.2020 tarih ve 2020/763 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • İhlalden 43 ilgili kişinin etkilenmiş olması,
 • İhlalden etkilenen kişisel verilerin sadece müşterilere ait e-posta ve e-posta adreslerinin içerisinde geçen ad-soyad bilgilerinin olması,
 • İlgili kişilere ihlale ilişkin 29.09.2020 tarihinde bildirimde bulunulmuş olması ve tevsik edici belgelerin Kurul’a iletilmiş olması,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişiler üzerinde ihlalin olumsuz sonuç doğurma riskinin düşük olması,
 • Hatalı e-posta gönderimi yapılan 400 müşteriden ihlale konu e-postanın imha edilmesinin talep edilmiş olması,
 • Veri sorumlusunun “en kısa sürede” (24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararında belirtilen 72 saatlik süre içerisinde) Kurul’a veri ihlalini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olması

hususları dikkate alındığında bu aşamada veri sorumlusu hakkında Kanun’un 12. maddesi kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir.

9. Enerji sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusunun veri ihlali bildirimi hakkında 08/12/2020 tarih ve 2020/934 sayılı Karar Özeti

Kurul tarafından:

 • İhlalden Türkiye’den sadece 2 kullanıcının etkilenmiş olduğu,
 • İhlale ilişkin dosyanın erişimden kaldırılmadan önce yalnızca 8 kullanıcı tarafından erişilmiş olabileceği,
 • Söz konusu sekiz (8) kullanıcı ile görüşüldüğü tamamının gizlilik yükümlüklerini anladığını ve kabul ettiğini ve herhangi bir şifre bilgisini kullanmayacaklarını veya paylaşmayacaklarını teyit ettiği,
 • İhlale konu olan verilerin niteliği gereği olumsuz etki doğurma olasılığının düşük olduğu,  
 • İhlalden sonra ilgili platformdaki şifrelerin maskelenmesinin sağlandığı, bunun da Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 4.1. Teknik Tedbirler Özet Tablosu’nda da yer aldığı üzere veri maskeleme tedbirine uygun olduğu,
 • İhlal gerçekleştikten sonra tespit edilen dosyanın veri sorumlusu tarafından ivedilikle ortadan kaldırıldığı, bu durumun da Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 2.2. Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları başlığı altında yer alan “Kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe ilişkin, çalışanların sınırlı bilgileri olsa dahi ilk müdahaleyi yapmaları, kişisel veri güvenliğinin sağlanması konusunda büyük önem taşımaktadır.” ifadesi kapsamında değerlendirilebileceği, 
 • İhlalden etkilenen platform kullanıcılarının şifrelerinin yenilendiği ve ilgili kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri için bir uyarı e-postası gönderildiği, bu tedbirin de ihlal sonrasında kişisel verilerin olumsuz etki doğurma olasılığı düşük olsa da veri sorumlusunun Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde 2.1. Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi başlığı altında yer alan “risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeli, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmalıdır” tedbirini aldığının bir göstergesi olduğu hususları dikkate alındığında, Kanun’un 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığı
 • İhlalin 02.09.2019 ile 16.09.2019 arası gerçekleştiği, 16.09.2019 tarihinde tespit edildiği ve 24.10.2019 tarihinde Kurul’a bildirildiği dikkate alındığında Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı ile belirlenen veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde veri sorumlusunun bildirimde bulunmadığı,
 • Bununla birlikte veri sorumlusunun çok uluslu bir yapısı olduğu ve etkilenen ilgili kişilerin bulunduğu ülkelerin tespit edilmesi ve ilgili ülkelerin bildirim yükümlülüklerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli süre göz önüne alındığında makul kabul edilebileceği,
 • Etkilenme ihtimali olan mevcut tüm kullanıcıların e-posta mesajıyla bilgilendirildiği ve aynı şifreyi kullanmış olabilecekleri diğer platformlar da dâhil şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyarıldığı, yapılan bilgilendirmenin Kurul’un 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kararında belirtilen bildirimde bulunması gereken asgari unsurlardan kişisel veri kategorileri bazında hangi kişisel verilerin ihlalden etkilendiği, veri ihlalinin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınan veya alınması önerilen tedbirler, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak irtibat kişilerinin isim ve iletişim detayları ya da veri sorumlusunun web sayfasının tam adresi, çağrı merkezi vb. iletişim yolları hususlarını barındırdığı, ancak, ihlalinin ne zaman gerçekleştiği ve kişisel veri ihlalinin olası sonuçları hakkında yeterli bilgi verilmediği  dikkate alındığında, Kanun’un 12. maddesinin 5 numaralı fıkrası uyarınca işlenen verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a, Kurul’un 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kararına uygun olarak bildirimde bulunması hususunda daha dikkatli olunması yönünde talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.