Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bülten

21.10.2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Dernekler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) yeni düzenlemeler getirilmiştir. İlgili Yönetmelik dernekler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

Pay Alım Teklifi Tebliğine Getirilen Düzenlemeler Hakkında Bülten

16.10.2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç)” ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırladığı Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ’ne (“Tebliğ”)[1]

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri Hakkında Bülten

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03.09.2021 tarihinde iş yerlerinde Covid-19 tedbirlerine ilişkin bir duyuru yayınlanlanmıştır. Bu doğrultuda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerden isteyebileceği PCR

Sözleşmeler Hukuku Çerçevesinde Akıllı Sözleşmeler

Akıllı sözleşmeler, Blockchain olarak bilinen dağınık veri tabanı merkeziyetsiz ağlarda yer alan kullanıcıların, kendi aralarında düzenleyerek akdettikleri sözleşmesel birer yazılımdır. Dijital algoritmik kodlar halinde düzenlenen ve Blockchain platformunda saklanan akıllı

İş Hukukunda Arabuluculuk

Günümüzde gitgide karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir hal alan uyuşmazlıkların daha hızlı ve daha düşük maliyetle çözüme kavuşturabilmesi, insan ilişkilerinin dostane yollarla korunup devam ettirilebilmesi, toplumsal barışın sağlanması, mahkemelerin iş

Çek Kanununda Yapılan Değişiklik Hakkında Bülten

28 Temmuz 2021 tarihli 31551 Sayılı Resmi Gazete’de  ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 17. Maddesi, 5941 Sayılı Çek Kanununun geçici

KVKK Kapsamında Meşru Menfaat Hakkında Makale

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemese de KVKK’da belirtilen istisnalardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin

Adi Ortaklıkların, İş Ortaklıklarının, Konsorsiyumların, Derneklerin, Vakıfların Ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Veri Sorumluları Sicili’ne Kaydı Hakkında Bülten

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) 25.06.2021 tarihinde adi ortaklıkların, iş ortaklıklarının, konsorsiyumların Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü ve dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin

Yeni Vergi Barışı Hakkında Bülten

7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” (“KANUN”) 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşmıştır.  Bültenimizde Kanun’da belli başlı düzenlemelere ilişkin özet açıklamalar

Çekte İbraz Süreleri Hakkında Bülten

25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile Bazı

Kdv Tevkifatında Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği (“36 No’lu Tebliğ”) ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin

Uzaktan Çalışma Hakkında Makale

Bu yazımızda sizlere uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemelerden ve uzaktan çalışma süresinde oluşacak kazaların iş kazası sayılıp sayılmayacağından bahsettik: Uzaktan Çalışmaya İlişkin Düzenleme Uzaktan çalışmaya ilişkin hükümler İş Kanunu ve Uzaktan

Yeni Kurumlar Vergisi Tebliği Hakkında Bülten

25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) (“TEBLİĞ”) ile önemli konularda kapsamlı açıklamalar

Konkordato

2016 yılında kabul edilen 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iflasın ertelenmesi kurumuna başvuru imkanı durdurulup ardından 7101 sayılı Kanun ile iflasın ertelenmesi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndan (“İİK”)

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Hakkında Bülten

31479 sayılı ve 09.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından düzenlenen “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelik, 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında,

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımına İlişkin Makale

Kişisel verilerin[1] yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarımı, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 9. maddesinde düzenlenmektedir. Kanun’un 9. maddesi uyarınca, kişisel veriler aşağıdaki şartlardan

Finansal Yardım Yasağı İlişkin Makale

Finansal Yardım Yasağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 380 tahtında düzenlenmiştir.  TTK madde 380 uyarınca, bir şirketin paylarının iktisap edilmesi amacıyla, başka bir kişiyle yaptığı konusu (i) avans,

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Bülten

Resmi Gazete’de İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmış ve İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) değişiklikler yapılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen Yönetmeliğin temel amacı “.tr”

Kurumlar Vergisi Yeni Oran Hakkında Bülten

22 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi oranı yeniden belirlenmiştir. Konuya ilişkin

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

23.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”)Geçici 23. maddesi gereğince, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Hakkında Bülten

Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe giren bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuterlera ilişkin ve paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanların ile bu skuterlardan yararlananların ve sürücülerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Rekabet Kurumu’nun 2021/2 Sayılı Tebliği Hakkında Bülten

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2)

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’ne İlişkin Bülten

10.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de, uzun zamandır beklenen, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca uzaktan çalışanlara ve bu kişilerin işverenlerine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayınlanmış ve Yönetmelik

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

19.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”)Geçici 23. Maddesi gereğince, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa

Finansman Gider Kısıtlaması Hakkında Bülten

4 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen oranla birlikte finansman gider kısıtlaması uygulaması fiilen başlamıştır. Konuya ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır. KAPSAM Finansman

Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“Kanun”) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.[1] Kanun’un “Tescil” başlıklı 40. maddesinde tacirlerin ve tüzel kişilerin imza yetkililerinin kullanacakları ticaret unvanını ve bunun altına atacakları

Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) payları hamiline yazılı olan anonim şirketler açısından yeni düzenlemeler getirilmiştir[1]. Hamiline yazılı pay senetleri hükümlerine ilişkin değişiklikler: Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Merkezi Kayıt

Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmî Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan 7262 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“7262 Sayılı Kanun”) ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmış olup,

İndirimli Kdv Ve Stopaj Oranları Hakkında Bülten

İndirimli Stopaj Oran Uygulaması 31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar bazı ödemeler için uygulanan stopaj oranı %10’a düşürülmüştü.

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Kayıt Tarihleri Ertelendi

30.11.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan İleti Yönetim Sistemine (‘’İYS’’)ilişkin bildiri kapsamında, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği uyarınca hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolma, alıcılardan temin ettikleri onayları

Hatırlatma: İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydoldunuz Mu?

28.08.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) dahilinde aşağıda belirtilen değişiklikler

Yeni Vergi Barışı Hakkında Bülten

11 Kasım 2020 tarihinde 7256 sayılı“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) TBMM’de kabul edilmiştir. Kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmemiştir. Kanun’un yürürlüğe girdiği

Sn. F. Aslı BAŞGÖZ vefat etmiştir.

Değerli meslektaşımız, mesleğin duayenlerinden Sn. F. Aslı BAŞGÖZ’ün ani kaybının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. Bener Hukuk Bürosu Ailesi

İşyeri Kira Gelirlerinde KDV ve Tevkifat İndirimi

31/07/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete ’de 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla  (“Kararlar”) işyerlerinin kiraya verilmesi işlemlerinde uygulanacak olan KDV ve stopaj oranları 31.12.2020 tarihne kadar yeniden belirlenmiştir.

Veri Sorumluları Sicili ’ne Kayıt Süresi Uzatıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri sorumlularının1 Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBIS”) kaydına ilişkin son tarihler, 23.06.2020 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından alınan karar doğrultusunda uzatılmıştır. Bu kapsamda, VERBIS’e kayıt

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca yapılan 02.04.2020 tarihli duyuru kapsamında, bütün dünyada etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilen Covid-19’un Türkiye’de görülmesi üzerine

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Hakkında Bilgi Notu

18.03.2020 tarihinde, Koronavirüs Değerlendirme Toplantısını takiben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) hastalığının önemine dikkat çekmiş ve 12.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda kararlaştırılan tedbirlere ilaveten alınan yeni tedbirlere ilişkin

Koronavirüs (Covid-19) İle İlgili Bilgilendirme

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında sizlere (A) Bener’in her zaman olduğu gibi hizmet vermeye devam edeceği, (B) çalışanlarınız açısından haklarınız/yükümlülükleriniz ve (C) sözleşmelerinize

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Bugün Kişisel Verileri Koruma Kurulu VERBİS kayıt süresini aşağıdaki şekilde uzattığını duyurmuştur: Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel

KVKK Hakkında Önemli Bilgi

Sizlere daha önce bildirdiğimiz üzere, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) 7 Nisan 2016’dan beri yürürlüktedir. Şirketiniz kişisel veri işlediğinden KVKK’ya tabi olacaktır. Bu kapsamda, hali hazırda KVKK’ya uyumlu hale

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Bugün Kişisel Verileri Koruma Kurulu aşağıdaki veri sorumluları için VERBİS kayıt süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştur.   Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan veya yıllık mali bilanço

Verbis’e Kayıt Oldunuz Mu?

Bildiğiniz üzere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) 7 Nisan 2016’dan beri yürürlükte ve uygulanmakta olan bir kanundur. KVKK uyarınca kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin

Ticari Uyuşmazlıklarda Önemli Değişiklik

7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” (“Kanun”) 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir (10, 20 ve

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile getirilen düzenlemeler uyarınca elektronik tebligat usulü bazı kişi ve kurumlar açısından zorunlu hale getirilerek,

Doğrudan Yabancı Yatırımların Bildirilmesi Hakkında Değişiklik

1 Haziran 2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik”) ile “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nde (“Yönetmelik”) düzenlenen

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Bakanlar Kurulu’nun 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11597 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ı (“Karar”) ile, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin

32 Sayılı Karar Kapsamında Sermaye Hareketleri Genelgesi

07 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a (“Karar”) ve Bakanlar Kurulu’nun 25 Ocak 2018 Tarihli

Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26 Ocak 2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik”) ile 22 Haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında Bülten

Bugün kullandığımız 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girdiği 1950 yılından bu yana ülkemizde iş hayatına ilişkin yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, sayısal anlamda iş mahkemelerinin yüklenmiş

Uluslararası İşgücü Kanunu Hakkında Bülten

NEWSLETTER REGARDING LAW ON INTERNATIONAL WORKFORCE   On August 13th, 2016, Turkey finally published the “LAW ON INTERNATIONAL WORKFORCE” (Law No. 6735) in the official gazette. This new work permit

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konusunda Vergisel Düzenlemeler

09.08.2016 tarihli Resmi Gazetede çeşitli vergi kanununda değişiklik yapan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) yayımlanmıştır. Kanun’da yer alan vergisel düzenlemeler aşağıda konular

Olağanüstü Hal İlanı

21 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 20 Temmuz 2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı kararı doğrultusunda, Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun (“OHAL

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

Birçok sektörü etkileyecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili ilk çalışmalar Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 1989 yılına

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top