1.İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Değişiklikler

7226 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi ile; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve takip hukukuna ilişkin süreler 22.03.2020 tarihi dâhil olmak üzere bu tarihten 30.04.2020 tarihine değin durdurulmuştur. Süreler durma süresinin son gününü takip eden günden işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin bitmesiyle dolmasına 15 günden az kalmış olan süreler, durmanın son gününü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır.

Yine takip hukukuna ilişkin olarak:

  • Satış günü durma süresi içerisinde kalan ihalelere yeni satış günü verilmesi ve bu hususta yapılan ilanların ücretsiz yapılması ve ücret alınmaması,
  •  İcra dairelerinin rızaen ödemeleri kabul edip, diğer tarafın lehine olacak işlemlerin taraflardan birinin talebi üzerine yapılabilmesi,
  •  Konkordato mühletinin sonuçlarının durma süresince de devam etmesi hüküm altına alınmıştır.

2. Usul Hukukuna İlişkin Değişiklikler

Yine 7226 sayılı kanunun Geçici 1.Maddesi ile; salgın süresince doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin olan tüm süreler ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair usul hükmü içeren kanunlarda yer alan, taraflara tanınan ya da hâkim tarafından takdir edilen süreler ve arabuluculuğa başvurma ve uzlaştırma kurumuna ilişkin süreler 13.03.2020 tarihi dahil bu tarihten başlamak üzere 30.04.2020’ e kadar durdurulmuştur.

Durma süresine ilişkin olarak; salgın durumunun devamı halinde Cumhurbaşkanı’na 6 ayı geçmemek üzere bir kere süreyi uzatma yetkisi de tanınmıştır.

İşleyişi duran süreler bakımından bazı süreler ise kapsam dışı tutulmuştur. Yani aşağıda sayılan süreler durma kararından etkilenmeyecek olup, söz konusu süreler ise şunlardır:

  •  Suç ve ceza, kabahat, idari yaptırım ve hapsen tazyike ilişkin zamanaşımı süreleri
  • CMK’da düzenlenen koruma tedbirlerine(Yakalama, Tutuklama ve Gözaltı vb.) ilişkin süreler ve
  •  İhtiyati Tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

Ayrıca durma süresince duruşmaların ertelenmesi bakımından;

HSK, Danıştay ve Yargıtay Başkanlar Kurulu ile Adalet Bakanlığı’na yetki verilmiştir.