Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) 25.06.2021 tarihinde adi ortaklıkların, iş ortaklıklarının, konsorsiyumların Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü ve dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin iki adet duyuru yayınlanmıştır.

1.Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

İş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin VERBİS’e yansıtılması, ilgili mevzuat kapsamında şeffaflık prensibi gereği önem arz ettiğinden Kurul’un 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararı uyarınca, ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar verilmiştir.

2. Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Kurul’un 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Kanun’un 16. maddesinde öngörülen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf olmasının sağlanmasıdır. Bununla birlikte dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine ilişkin kriterler açısından yapılan değerlendirme sonucunda; gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri ticari faaliyetleri nedeniyle dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmeleri için söz konusu istisnanın uygulanması uygun görülmemektedir.

Bu bakımdan dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin VERBİS’e yansıtılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kurul’un 09/06/2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı ile;

• 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Karar ile değişik 02/04/2018 tarihli 2018/32 sayılı Kurul kararında yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine,

• Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kayıt olmaları ile VERBİS’e kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine

karar verilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet amaçları ile sınırlı dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmasa da, bunlara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü mevcuttur.