Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2008-32/34) Yapılan Değişiklikler

28 Şubat 2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2008-32/34) (“Tebliğ”) değişiklikler yapılmış olup işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında yapılacak ödeme şekillerinde çeşitli kısıtlamalara gidilmiştir[1].

Tebliğ’in 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı mümkün kılınmıştır.

Tebliğ’in 6. Maddesi ile de işlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekli ile ithalatının belirli durumlarda mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 342. ve 343. maddeleri uyarınca ayni sermaye olarak eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla yapılan ithalat işlemleri de bedelsiz ödeme şekli ile gerçekleştirilebilecektir.  

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Yukarıda yer verilen Tebliğ’de yapılan değişiklikler, 21 Mayıs 2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) de yansıtılmıştır[2]. Yönetmelikteki yeni hüküm ile birlikte, sermaye olarak “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatına aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin işlemlerin 2 Mayıs 2018 tarihli T.C. Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinin ilgili hükümleri uyarınca tesis edileceği düzenlenmiştir.

T.C. Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Tebliğ ve Yönetmelik’te yapılan değişiklikler doğrultusunda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.02.2021 tarih ve 131766 sayılı yazısı ile T.C. Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“Genelge”) işlenmemiş kıymetli madenlerin şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesi durumuna ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Genelge kapsamında kıymetli madenlerin ayni sermaye olarak getirilmesi durumunda yapılması gereken işlemler, özetle, aşağıdaki şekildedir:

  • Söz konusu işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinde ödeme şeklinin “bedelsiz” olarak belirtilmesi ve şirketin sermayesine eklenmek suretiyle yurda getirildiğina ilişkin açıklmanın yer alması gerekmektedir.
  • İşlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin olarak kıymetli maden aracı kurumu tarafından hazırlanarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından onaylanacak ithalatın ödeme şekli ve amacına ilişkin bildirimin gümrük idarelerine sunulması zorunlu tutulmuştur.
  • Sermayeye iştirak amacıyla getirilen işlenmemiş kıymetli madenlerin geliş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili şirketin sermayesine eklenerek sermaye artırımının tescil edilmesi ve tescile ilişkin yazının Borsa İstanbul A.Ş.’ye sunulması zorunludur. Söz konusu sermaye artırımının tescilini tevsik eden belgeler Borsa İstanbul A.Ş.’ye ibraz edilinceye kadar ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenler Borsa İstanbul A.Ş. tarafından blokede tutulacaktır.

[1] İlgili değişiklik 21 Şubat 2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021-32/60) ile yapılmıştır.

[2] İlgili değişiklik 21 Şubat 2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılmıştır.