20 Şubat 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a (“Kanun”) geçici madde ile aşağıdaki düzenlemeler 3 Şubat 2021 tarihi itibariyle getirilmiştir.

Bankalar tarafından Kanun’da düzenlenen genel ve düzenleyici işlemler kapsamında; süresi içinde ilgili vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya vergi dairesi müdürlüklerine ihbar edilmeyen açık ihracat hesapları 3 Şubat 2021 tarihinden itibaren 60 gün içinde ihbar edilmesi durumunda, bu bildirimler sebebiyle bankalar hakkında Kanun’un 3. maddesi çerçevesinde düzenlenen yaptırımlar uygulanmayacaktır.

Aynı zamanda yukarıda bahsedilen bildirim yükümlülüğüne ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler de getirilmiştir:

  • Süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Cumhuriyet savcılıklarına bildirim yapılmamış olan ihlallerde de Kanun’un 3. maddesinde düzenlenen yaptırımlar uygulanmayacaktır.
  • Geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden ancak haklarında idari para cezasına karar verilmemiş işlemler için de Cumhuriyet savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilemeyecektir.
  • Cumhuriyet savcılıklarınca karar verilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olup henüz ödenmemiş olan idari para cezası kararları bütün neticeleri ile ortadan kalkacaktır.

Yukarıdaki belirtilen durumlara ek olarak, ödenmiş olan idari para cezaları red veya iade edilemeyecektir.

Yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 3 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


İlgili değişiklik 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır.