NEWSLETTER REGARDING THE LAW (“Law”) RELATED TO MAKING AMENDMENTS ON THE INDIVIDUAL PENSION SAVINGS AND INVESTMENT SYSTEM LAW

The Law is published in the Official Gazette dated 25.08.2016 and it shall enter into force on the effective date which is 01.01.2017.

Please see below the details regarding the Law:

i. Evaluation Regarding The Employer:  

* Employer is obliged to provide a pension plan with a pension agreement in accordance with the Individual Pension Savings and Investment System Law for his employees who;  

a) are Turkish citizens (or who become Turkish citizens by birth but lost their citizenship with declaration of alienage and their third-degree descendants),  

b) are below 45 years of age,  

c) work according to Article 4/1 (a) and (c) of the Social Security and General Health Insurance Law numbered 5510 (“SSI”).  

The employer is not obliged to provide a pension plan for employees who are not in the scope of above mentioned provisions.
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (“Kanun”) HAKKINDA BÜLTEN

İşbu Kanun 25.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yürürlük tarihi olan 01.01.2017’de yürürlüğe girecektir.

Kanun’a ilişkin detaylar aşağıdadır:

i. İşveren Açısından Değerlendirme:  

* İşveren,  

a) Türk vatandaşı (veya doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları) olan,  

b) 45 yaşını doldurmamış olan ve  

c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“SGK Kanunu”) 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanları
 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına dahil etmekle yükümlüdür.

Yukarıdaki kapsama girmeyen çalışanlar Kanun kapsamında değerlendirilmeyecek olup bir başka deyişle kapsam dışı çalışanların emeklilik planına dahil edilmesi zorunlu değildir.
* Employer shall only provide a pension plan offered by a company (“Pension Company”) that is deemed appropriate by the Undersecretariat of Treasury (“Undersecretariat”).  

* The amount of the contribution of the employee is equal to 3% of the earnings taken as basic to premium1 (determined according to Article 80 of the SSI). Employer is obliged to transfer the amount of the contribution of the employee (the relevant amount will be set off from the employee’s salary) to the Pension Company on the following business day of the payday at the latest.  

In case the relevant amount is not transferred or transferred after the determined date, the employer shall be liable for the loss of money.

Employee can demand to increase the percentage of contribution (3%) from the employer. In this case the employer is obliged to do so.

* In addition, please keep in mind that Pension Company can deduct fund management fee.  

* In case the employer fails to fulfill his obligations regarding the Law and fails to comply with the regulations on the force, administrative fine equaled to 100 TRY (for 2017) shall be applied to employer for each breach.  

ii. General Evaluation  

* Employee can withdraw the pension agreement in 2 months following the date on which the employee is informed that he is included in the pension plan. In that case, the paid amount of contribution shall be paid back together with the investment income to employee in 10 days.  
* İşveren, çalışanını yalnızca Hazine Müsteşarlığı (“Müsteşarlık”) tarafından uygun görülen bir şirketin (“BES Şirketi”) sunacağı emeklilik planına dahil edebilecektir.  

* Çalışan katkı payı, çalışanın (SGK Kanunu’nun 80. maddesi uyarınca belirlenen) prime esas kazancının %3’üne karşılık gelen tutar olup, İşveren bu tutarı (çalışana ödenecek maaştan mahsup edip) en geç çalışanın ücretini ödeme gününü takip eden işgünü BES Şirketi’ne aktarmakla yükümlüdür.  

İşveren belirlenen zamanda ilgili tutarı aktarmaz ve/veya geç aktarır ise, birikimde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacaktır. Çalışan, belirtilen tutardan (%3) daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek olup, işveren bu talebi karşılamakla yükümlü olacaktır.

* Yukarıdakilere ek olarak, BES Şirketi’nin fon işletim gideri kesintisi de uygulayabileceğini hatırlatırız.  

* İşverenin Kanun kapsamında yükümlülüklerine ve yürürlüğe konan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için (2017 yılı için) 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.  

ii. Genel Değerlendirme:  

* Çalışan, emeklilik planına dahil olduğu kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilir. Bu durumda, ödenen katkı payları varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile beraber 10 iş günü içinde çalışana iade edilir.  
In case the employee uses his right of withdrawal, state subsidy equaled to 1000 TL2 shall be paid for once only on condition that the employee is entitled to demand state subsidy and is subject to payment conditions.

In case the employee already has a pension plan not related to the employer, employee will have duplicate pension plan following the enforcement of the Law. We are of the opinion that such duplicacy can be eliminated if the employee uses the right of withdrawal as stated above relating to the pension plan of the employer.

* In case the employee changes his work place, savings and pension period shall be transferred to his pension agreement in the new work place on condition that there is a pension plan according to current Individual Pension Savings and Investment System Law.  

In case there is no pension plan in the new work place, the employee can maintain to pay contribution fee according to the pension agreement regulated in the former work place. If such payment system is not requested by the employee, the employment agreement will be terminated. Such request has to be notified to Pension Company at the end of the month following the work place change.

* Additional state subsidy equaled to 5% of the savings shall be paid to the employee, if the employee, who prefers to receive the savings in his account within the scope of annuity agreement with a period of 10 years at least, uses his right of pension.  

* The contribution of the employee shall be deemed as an employee receivable within the scope of Bankruptcy and Enforcement Law.  
Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, devlet katkısı hak etme ve ödeme koşullarına tabi olmak kaydıyla, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak kaydıyla, 1.000 TL tutarındaki devlet katkısı sağlanır.

Eğer çalışanın halihazırda işveren tarafından yapılmayan bireysel emeklilik planı mevcut ise, işbu Kanun yürürlüğe girdikten sonra çalışan açısından bireysel emekliliğe ilişkin mükerrerlik ortaya çıkacaktır. Çalışanın, yukarıda belirtilen şekilde işveren bireysel emeklilik planına ilişkin cayma hakkını kullanması halinde söz konusu mükerrerliğin ortadan kaldırılabileceği kanaatindeyiz.

* Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde mevcut Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.  

Yeni iş yerinde emeklilik planı bulunmaması halinde, çalışan talep ederse önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir. Talep etmez ise emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini, iş yeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar BES Şirketi’ne bildirmek zorundadır.

* Çalışan tarafından emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi, en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5 karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılır.  

* Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde bir alacaktır.  
  iii. Details Regarding the Enforcement of the Law  

The Undersecretariat is entitled to determine procedures and principles regarding; employee’s involvement of the pension plan through employer, criteria on determination of the Pension Company and pension plan, fund management fee, the agreement between the Pension Company and employer, the right of withdrawal, pension plan in case of work change, transfer of savings in case of work change, the payment of the pension plan upon the employee’s request in case the termination of the labor contracts, suspension, leaving the system.

In addition, Council of Ministers is entitled to determine codes of practice and the work places which will be considered within the scope of the Law. Therefore, currently there is no certain information regarding which work places shall be subject to the Law

In our opinion, the details regarding the enforcement of the Law will be clarified in the upcoming months with the information given by the Undersecretariat or regulations issued by the Undersecretariat and Council of Ministers.
  iii. Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Detaylar:  

Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik planına dahil olması, işveren tarafından BES Şirketi ve plan belirlenmesinde ele alınacak kriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendireceği fonlar, işverenin BES Şirketi ile yapacağı sözleşme, cayma hakkı, çalışanın işyerinin değiştirilmesi halinde işverenin çalışanı bir emeklilik planına dahil etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine ilgili emeklilik planına ödeme yapılması, ara verme, sistemden ayrılma, Devlet katkısının ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Buna ek olarak, Bakanlar Kurulu işbu Kanun uyarınca emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir. Buradan anlaşılacağı üzere, hangi işyerlerinin Kanun kapsamında değerlendirileceğine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, Kanun’un uygulanmasına ilişkin detayların önümüzdeki aylarda Müsteşarlık ve Bakanlar Kurulu tarafından verilecek bilgiler ve/veya çıkarılacak yönetmelikler ile daha da netleşeceğini düşünüyoruz.