28 Temmuz 2021 tarihli 31551 Sayılı Resmi Gazete’de  ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 17. Maddesi, 5941 Sayılı Çek Kanununun geçici 5. Maddenin 1. fıkrası hakkında değişiklik yapılması hakkındadır.

Çek Kanununun 5. Maddesinde tanımlanan ve 24/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı 26/3/2020 tarihinde yayımlanan Kanun uyarınca durdurulmuştu. Yapılan değişiklik ile ilgili maddenin uygulama alanına giren süre uzatılarak 30/04/2021 tarihine kadar işlenmiş suçlar bakımından uygulanabilir hale getirilmiştir.

Anılan değişiklik;

“5 inci maddede tanımlanan ve 30/04/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulur. Hükümlü 30/06/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 30/06/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. 30/06/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Bu fıkra hükümleri, 30/04/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/06/2022 tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilir.”

şeklindedir.

Bu değişiklik uyarınca;

•            30/04/2021 tarihine kadar işlenen “karşılıksız çek düzenleme suçu”ndan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulmaktadır.

•            Hükümlü, 30/06/2022 tarihine kadar çek bedelinin %10(on)’da birini alacaklıya öder, kalan kısmını da 30/06/2022 tarihinden itibaren 2(iki)’şer ay arayla 15 (on beş) eşit taksitle öderse; hükümlü hakkında verilen ceza mahkûmiyetinin tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmasına karar verilir.

•            Hükümlü, 30/06/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının %10(on)’da birini ödemediği takdirde, alacaklının şikâyeti üzerine hükmün infazının devamına karar verilir.

•            Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, bu ilk defa ödenmeyen taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Hükümlü, kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine yine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

•            Bu fıkra hükümleri, 30/04/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından da uygulanır hale getirilmiştir. Buna göre, 30/04/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilir.