7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” (“Kanun”) 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir (10, 20 ve 21. Maddeleri 1/1/2019 ile 1. ve 9., geçici 1. maddesi, 18 ve 19 uncu maddeleri 1/6/2019 tarihlerinde yürürlüğe girecektir).

Kanun ile getirilen en önemli yenliklerden bir tanesi ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartıdır. Aşağıda detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

• Dava Şartı:

✓ Kanun kapsamına giren davalar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin davalardır. Ayrıca, ilgili Kanun düzenlemesi ile bahsi geçen nitelikteki davalarda dava açılmadan önce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden “arabuluculuk” yöntemine başvurmanın dava şartı olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

✓ Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır.

• Arabuluculuk Süreci:

✓ Bu süreç, arabulucunun görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak bu süre zorunluluk hallerde, arabulucu tarafından en fazla iki hafta olmak üzere uzatılabilecektir.

✓ Arabulucuya başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.

✓ Arabulucu; taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde

arabuluculuk faaliyetini sona erdirecek ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirecektir.

✓ Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.

✓ Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda ise tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacaktır.

Arabulucuya Başvuru Şartının Yerine Getirilmemesinin Sonuçları:

✓ Dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin genel nitelikli düzenlenmelere yer verilen ilgili Kanun uyarınca davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacaktır.

✓ Davacı tarafın bu zorunluluğa uymaması halinde ise mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecektir. İhtarın gereğinin yerine getirilmemesi halinde, dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecektir.

✓ Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir.

Ayrıca diğer hususların yanında ilgili Kanun ile (i) İcra ve İflas Kanunu’nun 15 Mart 2018’de yürürlüğe giren konkordatoya ilişkin hükümleri revize edilmiş, (ii) 6102 sayılı Türk Ticaret “Dava şartı olarak arabuluculuk” maddesi eklenmiştir ve (iii) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Herhangi bir sorunuz olur ise, lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

***