22 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi oranı yeniden belirlenmiştir. Konuya ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

 • KAPSAM

Yeni oran, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen istisnalar haricinde tüm mükellefler için uygulanacaktır. Aşağıda yeni orana tabi belli başlı mükellefler sayılmıştır:

 • Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar
 • Yabancı kurumların Türkiye’de faaliyet gösteren işyerleri (ör: şubeler)  
 • Kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifler 
 • İktisadî kamu kuruluşları
 • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, yukarıdakiler dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler
 • Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler 
 • İş ortaklıkları
 • ORAN VE DÖNEM

Halihazırdaki %20 Kurumlar Vergisi oranı kurumların:

 • 2021 yılı için %25,
 • 2022 yılı için ise %23

olarak uygulanacaktır.

Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.