30.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 29.09.2020 tarihli 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3031 Sayılı Karar”) uyarınca kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri oranı ve aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 29.09.2020 tarihli 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3032 Sayılı Karar”) uyarınca mevduat faizleri oranları ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına ilişkin oranlar değişmiştir.

 1. Kambiyo İşlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği

24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi (“BSMV”) nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştı.

Buna göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) oranında BSMV uygulanacağı Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar ile düzenlenmekteydi. Bu oran 3031 Sayılı Karar uyarınca “binde iki” oranına düşürülmüştür.

 • Mevduat Faizleri Oranları Değişikliği

01.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tevkifat oranlarına ilişkin 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde mevduat faizlerinde yapılacak olan tevfikat oranı; 3032 Sayılı Karar uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 iken, %5’e düşürülmüştür.
 2. 1 yıla kadar(1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12 iken, %3’e düşürülmüştür.
 3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 iken, %0’a düşürülmüştür.
 4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 oranı aynı kalmıştır.
 • Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları

3032 Sayılı Karar ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına yapılacak olan tevfikat oranı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

“Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0’’

NOT:  Yukarıda belirtilen mevduat faizleri oranına ilişkin değişiklikler ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları oranına ilişkin değişiklikler:

 1. 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara
 2. 30.09.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak olan oranlara uygulanır.                                                                                             

Sonuç

Bu değişiklikler ile amaçlanan Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmektir. Böylelikle, kambiyo taahhütlerinde BSMV oranı binde iki oranına düşürülmüş ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltılmıştır.