17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa (“TTK”) bir geçici madde eklenerek, şirketlerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payına ilişkin sınırlamalar öngörülmüştü.

TTK’ya getirilen geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar:

  1. 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği (bu sınır, genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış; ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış halleri de kapsamaktadır),
  2. geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyeceği,
  3. genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmekteydi.

18.09.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda belirtilen kar payı dağıtımına ilişkin sınırlamaların süresi 3 ay uzatılmıştır. Böylelikle, TTK geçici 13. maddede düzenlenen sınırlamalar, 30.12.2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.