Resmi Gazete’de İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmış ve İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) değişiklikler yapılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen Yönetmeliğin temel amacı “.tr” uzantılı internet alan adları yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlemektir.[1]

Yönetmelik kapsamında alan adlarının yapısına ilişkin temel olarak aşağıdaki başlıklarda değişiklikler yapılmıştır.

Alan Adının Yenilenmesi

Yönetmelik madde 9 uyarınca alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (“Kurum”) internet sitesinde yer alan Kayıt Kuruluşlarından (“KK”) birine 3 aylık süre olmaksızın başvurabileceklerdir ve yenileme sonrası tahsisi süresi beş yıl süre ile sınırlı olacaktır.

Alan Adının Feragati

Yönetmelik madde 10 kapsamında Kurum, feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususları düzenleyecek olup alan adından feragat edilmesi halinde Kurum tarafından ücret iadesi alınmayacaktır.

Alan Adının İptali

Alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılmaktadır[2]. Yönetmelik madde 11’de belgeli yöntemle başvuru sırasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçersiz olduklarının tespit edilmesi alan adı tahsisinin iptali sebebi olarak düzenlenmiştir ve söz konusu iptal yetkisi Kurum’a aittir.

Alan Adının Yeniden Tahsisi

Değişiklik Yönetmeliği madde 5 uyarınca Yönetmeliğin 12. maddesi değiştirilmiş olup değişiklik öncesi yeniden tahsise açılan alan adları için önceden üç ay süre ile başvuru talebi alınmazken, Değişiklik Yönetmeliği ile yeniden tahsise açılan alan adları için iki ay süre ile başvuru talebi alınmamaktadır.

Uyuşmazlık Çözümü

Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (“UÇHS”) adında hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürütülmesini amaçlayan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Kurum ve Kayıt Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri

Yönetmelik madde 14 ve 15 uyarınca, KK’ları ve UÇHS’leri denetlemek ve KK’lara ve UÇHS’lerin faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulamak ve alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen ilgili kararlarını, İnternet sitesinde, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak güncel olarak bulundurmak Kurum’un görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir. Benzer şekilde KK’lar ise alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle ve TR ağ bilgi sistemi (“TRABİS”)[4]’e entegre sistemleriyle yedeklerini Yönetmelik madde 17 uyarınca ülke sınırları içinde bulundurmakla mükelleftir.


[1] Yönetmelik, 20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinde yürürlüğe girmiştir.

[2] Yönetmelik madde 8 uyarınca, “belgesiz alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınır. Belgeli alan adı tahsisi, ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından KK’ya verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABİS’e ulaştırılmasını müteakip yapılan tahsislerdir. Belgeli olarak tahsis edilecek alan adları bu Yönetmeliğin ekinde düzenlenmiştir.”

[3] Yönetmelik madde 12 uyarınca ilgili “Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yenileme için belirtilen sürenin sonunda yenileme için bir talep gelmemesi halinde ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır.”

[4] Yönetmelikte TRABİS “uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veri tabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi” şeklinde tanımlanmıştır.