22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Öz kaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (“Tebliğ”) ile 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’nin yayınlanması ile yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in, (“Yönetmelik”) “Asgari öz kaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33 üncü maddesinde düzenlenen asgari öz kaynak yükümlülük tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

Bu Tebliğ ile asgari öz kaynak tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

  • Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için beş buçuk milyon Türk Lirası,
  • Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için dokuz milyon Türk Lirası,
  • Elektronik para kuruluşu için yirmi beş milyon Türk Lirası.

şekilde yeniden belirlenmiştir.

Belirlenen bu tutarlar 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Aslı Erkli
Avukat | [email protected]
Nazay Cakcak
Avukat | [email protected]