16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

  • Kapsam

Tebliğ ile (i) Rekabet Kurumu tarafından yürütülen önaraştırma ya da soruşturma süreçlerinde ve (ii) rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında yorumlanacak rekabet sorunlarının giderilmesi amacıyla ilgili teşebbüsler tarafından sunulabilecek taahhütlerin bağlayıcılığı ile sunumuna ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Tebliğ’de detaylı olarak tanımlanan açık ve ağır ihlal halleri, Tebliğ kapsamında değerlendirilmeyecek ve dolayısıyla, Tebliğ kapsamında sunulan çözüm mekanizmasından yararlanamayacaktır.

Taahhütler yapısal ve davranışsal olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre: (i) davranışsal taahhüt, pazarın yapısında değişikliğe yol açmadan ilgili tarafın piyasa davranışlarını düzenlemeye yönelik taahhütleri, (ii) yapısal taahhüt ise pazarın yapısında değişikliğe yol açan ve ilgili tarafa belirli faaliyetlerini veya şirket paylarını ya da mal varlıklarını devretmesi gibi yükümlülükler getiren taahhütleri ifade etmektedir.

  • Taahhüt Sunma Usulü ve Taahhüt Görüşmeleri

Tebliğ kapsamında taahhüt sürecinin başlatılması, hakkında yürütülen soruşturmaya taraf olan bir teşebbüsün önaraştırma veya soruşturma (soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde) safhasında Rekabet Kurumu’na ileteceği talebi ile başlayacaktır. Rekabet Kurulu’nun yapacağı değerlendirme sonucunda (i) taahhüt sunma talebinin reddine, (ii) taahhüt görüşmelerinin başlatılmasına veya (iii) daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyulması halinde, kararın ertelenmesine karar verebilir.

Rekabet Kurulu, taahhüt görüşmeleri esnasında soruşturma konusu rekabet sorunlarını taahhüt sunacak taraflara açıklayabilir ve dayanak belgeleri ayrıca sunulabilir. Görüşmeler sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Taahhüt görüşmeleri neticesinde taraflar taahhüt sunmaya karar verebilirler. Bu durumda, taahhüt metnini Rekabet Kurumu tarafından ilgili taraflara tanınacak süre içerisinde ve Rekabet Kurumu’na sunulmalıdır.

Taahhüt metninde, giderilmesi amaçlanan rekabet sorunu, taahhüdün ne olduğu, ne zaman başlanacağı, ne kadar süreyle ve ne şekilde uygulanacağı, uygulanmasında gözetilecek süreler, taahhüdün piyasaya etkisi, rekabet sorununu nasıl çözeceği gibi konular ile ve gerekli görülen diğer hususlar açıkça belirtilir. Yapısal taahhüt sunulması halinde ise elden çıkarma sürecinin yürütülmesine ilişkin detaylara da taahhüt metninde ayrıca yer verilir. İlaveten, sunulan taahhüdün uygulanmasının üçüncü kişilere bağlı olması halinde, bu kişilerle anlaşma yapılabileceğine ilişkin dayanak belgeler de taahhüt metniyle birlikte Kuruma sunulur.

  • Taahhüdün Değerlendirilmesi

Rekabet Kurulu tarafından sunulan taahhüdün uygun bulunması halinde, taahhüt ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına, açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine veya sonrasında tekrar değerlendirme süreci işleyecek şekilde, taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına karar verilecektir.

Rekabet Kurulu tarafından sunulan taahhüdün uygun bulunmaması halinde ise, bir defaya mahsus olmak üzere, bu taahhüde ilişkin tarafların belirli bir süre içerisinde taahhütte değişiklik yapmasına imkan tanıyarak taahhüt görüşmelerini yeniden başlatabilir veya taahhüt sürecini sona erdirebilir.

  • Taahhüdün Bağlayıcı Hale Getirilmesi ve İzlenmesi

Rekabet Kurulu tarafından sunulan taahhüdün uygun bulunması ile taahhüdün ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilmesi sonucunda taahhüt bağlayıcı hale gelecektir. Bu doğrultuda, Rekabet Kurulu, tarafların taahhüde uyumlarının izlenmesini (i) düzenli olarak rapor sunulması, (ii) denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanması ya da (iii) ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gibi yollarla sağlayacaktır.

Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden incelemeler hakkında da uygulama alanı bulacaktır. 16 Mart 2021 tarihi itibarıyla soruşturma açılmasına ilişkin Rekabet Kurulu kararının alınmasından itibaren üç ay geçmiş soruşturmalarda ise, taraflar taahhüt sunma talebini herhangi bir süre sınırlamasına bağlı olmaksızın Rekabet Kurumu’na iletebileceklerdir.