21.10.2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Dernekler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) yeni düzenlemeler getirilmiştir. İlgili Yönetmelik dernekler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları düzenlemekte olup Değişiklik Yönetmeliği ile derneklerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını fiziksel ortam dışında elektronik ortamda da yapabilecekleri Yönetmelik kapsamına alınmıştır.

Dernekler, elektronik genel kurulu ve yönetim kurulu toplantılarını İçişleri Bakanlığını’nın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün onayladığı elektronik sistemler nezdinde gerçekleştirebilirler.

İlgili mevzuatlarda düzenlenen genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul, esaslar ve yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli olup, genel kurulun elektronik ortam yapılacağı hususu çağrı kararında ve ilanda belirtilir.

Fiziki ortamda gerçekleşen toplantılarda olduğu gibi elektronik ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu kararları tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda ve toplantılara ilişkin diğer her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından saklanır.

Elektronik ortamda gerçekleşecek toplantılara güvenli elektronik imza ile veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi aracılığı ile katılınabilinir.

Oya Özarslan
Sevim Özkan
Nazay Cakcak