18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 546 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile ticaret siciline tescil edilen işlemler için mükelleflerin bildirimde bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) m.170/A’da belirtilen yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan ve Tebliğ Ek-1’de belirtilen işlemlere ilişkin bildirimlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı veya elektronik ortamda yapılması durumunda bu bildirimleri mükellefler tarafından yapılmış olarak kabul edecektir.

Bu kapsamda, Tebliğ Ek-1’de belirtilen ve ticaret siciline tescil zorunluluğu bulunan aşağıdaki işlemler için mükelleflerin vergi dairesine bildirim zorunluluğu bulunmayacaktır.

Bu işlemler;

  • İşe başlama;
  • Şube açılışı veya kapanışı;
  • Merkez veya şube adres değişikliği;
  • Tür değişikliği;
  • Tasfiyeye giriş veya tasfiyeden vazgeçme;
  • Tasfiye sonu terkin veya işi bırakma; ve
  • Unvan değişikliğidir.

Tebliğ hükümleri 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bahar Ülgen Hasşerbetçi
Ece Kipri