8 Kasım 2022 tarih ve 32007 sayılı Resmi Gazete ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin (“Tebliğ”) geçici 1. maddesinde yer alan “01.01.2023” tarihi “01.01.2024” olarak değiştirilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 376. maddesi şirketin sermayesinin kaybı durumunda yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırma yükümlülüğü ile borca batık olma halinde yönetim kurulunun durumu mahkemeye bildirim yükümlülüğünü düzenlemektedir. Tebliğin geçici 1. maddesinde yapılan değişiklikle beraber, TTK 376’da düzenlenen şirketin sermayesinin kaybı ve borca batık olma durumu hesaplanırken ödenmemiş döviz borcundan kaynaklanan tüm kur farkı zararları, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralama giderleri, amortisman ve işçilik giderlerinin yarısı 01.01.2024 tarihine kadar dikkate alınmayabilecektir.

Bahar Ülgen Hasşerbetçi
Sevim Özkan
Avukat | [email protected]