Bildiğiniz üzere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) 7 Nisan 2016’dan beri yürürlükte ve uygulanmakta olan bir kanundur. KVKK uyarınca kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu (yabancı veya Türk) tüm gerçek ve tüzelkişiler “veri sorumlusu” olarak tanımlanmaktadır.

KVKK uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından açıklanan istisnalar (aşağıda belirtilmiştir*) hariç olmak üzere, tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBIS”) 30.09.2019 tarihine kadar kaydolmaları gerekmektedir.  

Hatırlatmak isteriz ki VERBIS’e kayıt işleminin tamamlanmasından önce KVKK’ya tam anlamıyla uyumlu hale gelinmesi önem arz etmektedir zira kayıt esnasında sisteme hangi tür ve kategorideki kişisel verileri işlediğiniz, bu veriler ile ilgili ne tür teknik ve idari tedbirler aldığınız şeklinde bilgileri eklemeniz talep edilecektir.

Son olarak, VERBIS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 29.410 Türk Lirasından 1.470.583 Türk Lirasına (bu tutarlar 2019 yılı için belirlenmiştir) kadar idari para cezası uygulanma ihtimali olduğunu hatırlatırız. İlaveten, KVKK kapsamındaki diğer bazı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde de yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanması gündeme gelebilir.

Bir talebiniz/sorunuz olması durumunda Batuhan Şahmay’a ([email protected]) e-posta gönderebilirsiniz.

*VERBİS’e kayıt İstisnaları aşağıdaki gibidir:

  • (i) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve (ii) yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek/tüzel kişiler (ana faaliyet konuları özel nitelikli kişisel veri işleme olmamak kaydıyla) sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuşlardır.
  • Gümrük müşavirleri ve arabulucular da sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuşlardır.
  • Sicile kayıt için yükümlülük başlangıç tarihleri aşağıdaki gibi revize edilmiştir:
Çarşamba Semineri