26 Ocak 2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik”) ile 22 Haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Pay Tebliği’nin (“Tebliğ”) halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlara ilişkin 5. maddesi tadil edilmiştir.

1. Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı Tebliğ’in amacı, paylar ile pay benzeri menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğ’in tadil edilen 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, “ Yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, payları ilk defa halka arz edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan Kanun kapsamından çıkma şartlarını taşımaması gerekmektedir. Ancak, söz konusu fıkranın (b) bendi yalnızca net satış hasılatı için dikkate alınır. Söz konusu şartlar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar ve kamunun ortaklığının bulunduğu ortaklıklar için uygulanmaz.”

İlgili fıkrada bahsedilen Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılmaya ilişkin 8. maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibidir:

Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla;

a) Aktif toplamı on milyon Türk Lirasından az olan veya

b) Net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de beş milyon Türk Lirasından az olan ya da…”

Söz konusu bentlerde öngörülen şartların sağlanması halinde ilgili ortaklık Kanun kapsamından çıkarılacaktır.

Tebliğ’in 5. maddesinin 2. fıkrasının eski metninde fıkra kapsamına alınan “Tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız kalan” ortaklıkların da Kanun kapsamından çıkarılmasını öngören (c) bendi, Değişiklik ile kaldırılarak, ortaklıkların (a) ve (b) bentlerinde sayılan şartları taşımaması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla yapılan değişiklik ile, halka açık olmayan ortaklıkların, paylarının ilk halka arzı öncesi uyması gereken şartlardan birinin, yukarıda sayılan (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşımaması gerekliliği olduğu söylenebilir.

2. Yürürlük Tarihi

Değişiklik’in 2. maddesi uyarınca, yapılan değişiklikler yayım tarihi olan 26 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.