1. Başvuru Konusu

05.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de 12.01.2021 tarihli ve 2018/31036 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı yayınlanmıştır. Başvurunun konusu, özel bir banka çalışanının kurumsal e-posta hesabının işverence incelenmesi ve inceleme sonucunda elde edilen delillere dayanılarak iş sözleşmesinin feshedilmesinin özel hayata saygı, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal edip etmediğidir.  

2. Başvuru Sonucu Verilen Karar

İnceleme sonucunda Anayasa Mahkemesi, somut olay bakımından çalışanın kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından denetlenmesinin özel hayata saygı, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediği yönünde karar vermiştir.

3.Karar Kapsamında Değinilen Önemli Hususlar

Yapılan inceleme kapsamında işverenin iletişim araçları üzerindeki denetim hakkı bakımından bazı önemli sınırlamalara değinilmiştir:

  • İşverenlerin çalışanlarının kurumsal e-postalarını incelemesi, işin/işyerinin özelliklerine göre işlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlama amacına yönelik ise, burada işveren açısından meşru bir menfaat bulunduğu kabul edilebilecektir;
  • Meşru menfaati bulunan bir işverenin, çalışanlarına kurumsa e-posta hesaplarının incelenebileceğine dair açık bir bilgilendirme yapması halinde, işverenin çalışanın kurumsal e-posta hesabını incelemesinden önce ayrıca çalışanın rızasını alması gerekmez;
  • E-posta hesaplarının inceleneceğine dair bilgilendirmenin ardından, işverenin denetleme yetkisine ilişkin bir itiraz şerh edilmediği sürece, çalışanın incelemeye rızasının mevcut olduğu kabul edilmelidir;
  • Ancak işverenlerin, bahse konu e-posta hesaplarındaki yazışmaları inceleme hakkı sınırsız olmayıp, işveren işin/işyerinin özelliklerine göre ve inceleme amacına uygun olarak denetleme yapabilir.

Karara konu olayda ise:

  • çalışanın  iş sözleşmesinde kurumsal e-posta hesabının inceleneceğine dair bir madde mevcut olması,
  • çalışanın itirazı kaydının bulunmaması, ve
  • işverenin denetiminin inceleme amacı ile sınırlı olup denetim yetkisinin amaca uygun kullanılması sebebiyle işverenin çalışanın kurumsal e-posta hesabındaki yazışmaları inceleyebileceği ve bu durumun özel hayata saygı, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediği yönünde karar verilmiştir.