Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2022/436 E., 2021/1380 K. Ve 07.02.2022 tarihli kararında, arabulucu önünde çalışan ve işveren tarafından yapılan anlaşmada, ibra sözleşmelerinin geçerliliğini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 420. maddesinin* uygulanmayacağını belirtmiş olup, konu ile ilgili 2019 yılında bu kararın aksini belirten görüşünden dönmüştür.

*TBK’nın 420. maddesi uyarınca çalışan tarafından imzalanan ibranamenin hukuken geçerli kabul edilmesi için;

   • İbraname yazılı olmalıdır.
   • İbraname, iş sözleşmenin sona ermesinden en erken bir ay sonra imzalanmış olmalıdır.
   • İbra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmelidir.
   • Ödeme, hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılmalıdır.

Karar özetinde, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, arabulucu önünde yapılan anlaşmada ibraya ilişkin TBK’nın 420. maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığını, aksi kabulde tarafların anlaşmasının imkansız hale geleceğini belirterek, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağını öngörmüş olup, buna göre ibraya ilişkin düzenlemelerden hareketle arabuluculuk anlaşma tutanağının geçerliliğinin değerlendirilemeyeceğini söylemektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararın gerekçesinde, aksi kabulün tarafların arabulucu önünde anlaşmasını imkansız hale getireceğini belirtmektedir.

Belirtmek isteriz ki, kararda ihtiyari veya dava şartı arabuluculuk ayrımı yapılmamış olup, bu içtihadın her iki arabuluculuk türünde de geçerliliğini koruyacağı kabul edilmelidir.

Bu bilgiler ışığında, ihtiyari veya dava şartı arabuluculuk önünde çalışan ve işveren arasında alacaklara ilişkin anlaşma sağlanması halinde, daha sonradan bu anlaşmanın geçersizliğinin ileri sürülemeyeceği karara bağlanmıştır.

Batuhan Şahmay
Özlem Özdemir Yılmaz
Kıdemli Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]