Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) kapsamında alınan bazı karar özetleri yayınlanmış olup, kararlara ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmektedir.

 •  İlgili kişinin telefon numarası bilgisinin farklı veri sorumluları tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi hakkında 09.02.2021 tarihli ve 2021/111 numaralı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: İlgili kişi cep telefonuna, kendisine ait herhangi bir içerik barındırmayan fakat yakınına ait bir borca ilişkin iki adet kısa mesaj (SMS) gönderildiği; konuya ilişkin olarak ilgili hukuk bürosuna ve alacak sahibi şirkete başvuruda bulunduğu ancak tarafına verilen yanıtların birbiri ile çelişkili ve yetersiz olduğunu ifade ederek, Kanun kapsamında veri sorumluları hakkında gereken işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Kurul Tarafından Verilen Karar:         

 • İlgili kişinin telefon numarasının ilk hukuk bürosu çalışanı tarafından temin edilmesi ve işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu avukat tarafından ileri sürülen hususların Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan açık rıza dışındaki kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanak teşkil etmediği dolayısıyla veri sorumlusu avukatın Kanun’un “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen yükümlülüğü yerine getirmediği kanaatine varıldığından, veri sorumlusu avukat hakkında, Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına, 
 • Şirket tarafından borç takibi yapılabilmesi amacıyla kullanılan sisteme ilk avukat tarafından girilen verilerin Kanun’un 4. maddesi gereğince doğruluğu ve güncelliğini sağlama noktasında gerekli denetim ve kontroller yapılmaksızın ikinci avukat ile paylaşılması sebebiyle veri sorumlusu Şirketin gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı dolayısıyla Kanunun “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varıldığından, veri sorumlusu şirket hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 115.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
 • YTS sisteminde bulunan telefon numarasının, kişinin yakınına ait olduğu bilgisi mevcut olmasına rağmen veri sorumlusu avukat tarafından ilgili kişiye SMS göndermek suretiyle Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi biri söz konusu olmadığı halde işlendiği bu itibarla, veri sorumlusu avukat tarafından Kanunun “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen yükümlülüğün yerine getirilmediği kanaatine varıldığından, veri sorumlusu avukat hakkında, Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
 • Bir kargo firmasında çalışan ilgili kişinin iş akdinin haksız feshedilmesi sonrası özlük dosyası kapsamında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin tarafına verilmesi talebine veri sorumlusu tarafından cevap verilmemesi hakkında 28.05.2020 tarihli ve 2020/435 karar numaralı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: Bir kargo firmasında denetim uzmanı olarak görev yaparken iş akdinin haksız,  geçersiz ve tazminatsız olarak feshedildiği; tehdit, baskı ve türlü vaatlerde bulunularak tarafından ileri tarihli istifa dilekçesinin alınması sonrası özlük dosyası kapsamında yer alan kişisel verilerinin birer suretini Kanun’un 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında veri sorumlusu kargo firmasından talep etmesine rağmen, tarafına 30 gün içerisinde herhangi bir cevap verilmediği ifade edilerek Kanun’a aykırı uygulama nedeniyle veri sorumlusu hakkında yaptırım uygulanması ve özlük dosyası kapsamında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin tarafına verilmesi amacıyla veri sorumlusunun talimatlandırılmasını talep etmiştir.

Kurul Tarafından Verilen Karar:              

 • İlgili kişinin başvurusunun, Kanun’da düzenlenen haklara ilişkin olmadığı ve başvurunun Kanun’da düzenlenmeyen bir konu olan belge örneği talebi içerdiği için Kanun’un 11. maddesi kapsamında karşılanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle veri sorumlusu tarafından 30 günlük yasal süre içerisinde cevaplandırılmadığı dikkate alındığında, ilgili kişiye ait kişisel veri niteliğindeki bilgilerini içeren 30.09.2019 tarihli savunma yazısı ile 18.10.2019 tarihli ve 17.10.2019 tarihli istifa dilekçelerinin birer örneğinin ilgili kişiye verilmesi hususunda Kanun’un 15. maddesinin (5) numaralı fıkrası kapsamında veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişiler tarafından Kanun kapsamında yapılan başvurulara yasal süresi içerisinde cevap vermesi noktasında azami dikkat ve özeni göstermesi gerektiği hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, belge suretinin verilmesi talebinin Kanun’un 11. maddesi kapsamında değerlendirilmemesi gerekçesiyle, talebe 30 gün içerisinde cevap verilmemesi nedeniyle veri sorumlusu aleyhine bir idari para cezası uygulanmamıştır.

 • Hüküm verildiği suçtan dolayı cezası infaz edilen ilgili kişiye ait haberin yayımlandığı gazetenin internet sitesinden kaldırılması talebi hakkında 22.05.2020 tarihli ve 2020/414 numaralı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: Müvekkilinin yurtdışında başına gelen bir olay nedeniyle internet yayınlarında adı ve soyadının geçtiği, Google arama motorunda adı ve soyadının aratılması sonucunda veri sorumlusu gazetenin internet sitesinin linkine ulaşıldığı, söz konusu haberde müvekkilinin hüküm giydiği suça ilişkin bilgilerin yer aldığı ve haberin 2009 Haziran dönemine ait olması sebebiyle yaklaşık 10 yıl öncesine ilişkin olduğu, söz konusu cezanın tamamının infaz edildiği, ulaşılan haberler nedeniyle müvekkilinin iş hayatı ve ailesinin bu durumdan olumsuz etkilendiği, veri sorumlusu Gazeteye başvurulduğu; ancak başvurusunun aynı gün reddedildiği ifade edilerek kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verilerini ihlal eden tarafların hukuka aykırı davranışlarına son verilerek haberlerin kaldırılması, ilgili kurumlara Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması nedeniyle veri işlenmesinin ve verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulması, ilgili kurumlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması talep etmektedir.

Kurul Tarafından Verilen Karar:

 • İlgili kişinin kendisine ilişkin verinin söz konusu habere konu edilerek yayımlanmasında hâlihazırda kamu yararı bulunduğu ve bu itibarla çatışan haklar bakımından ifade özgürlüğünün kişilik haklarına üstün geldiği sonucuna varıldığı ve söz konusu başvurunun Kanun’un 28. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde değerlendirilmesi nedeniyle ilgili kişinin şikayeti ile ilgili olarak Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Burada söz konusu olan veri sahibi talebi, GDPR kapsamında ele alınan “unutulma hakkı” ile bağlantılıdır ancak burada kişinin kamuya mal olmuş bir kişi olması nedeniyle, kamu yararı üstün tutularak kişisel veri ihlali olmadığına kanaat getirilmiştir.

 • İlgili kişinin tahlil sonuçlarının veri sorumlusu hastane tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilere aktarılması hakkında 20.05.2020 tarihli ve 2020/407 karar numaralı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: İlgili kişi, şikayete konu hastanenin tüp bebek bölümüne tahlil için başvurduğu, tahlil sonuçlarının e-posta yoluyla kendisine iletildiği, ancak aynı e-postanın başka bir e-posta adresine ve tanımadığı bir kişiye daha gönderildiğini fark ettiği, veri sorumlusu hastanenin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşletilmesi Politikası” kapsamında kişisel verilerinin muhafazasında gerekli tedbirleri almadığı, kişisel verilerinin işlenme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata ve alt düzenlemelere uygun davranmadığı, bu sebeple veri sorumlusundan ihtarname ile bilgi talebinde bulunduğu, söz konusu talebine ilişkin veri sorumlusu tarafından hatanın kabul edildiğini içeren bir cevap verildiği belirtilerek Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep etmiştir.

Kurul Tarafından Verilen Karar: Veri sorumlusu hastane tarafından Kurul’a iletilen Veri Sorumlusu Tanıtım Formunda veri sorumlusu olarak mesul müdürün gösterildiği ve bu kişiye ilişkin bilgilerin söz konusu forma işlendiği görüldüğünden, Kanun’un 3. maddesinde veri sorumlusunun, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olduğu, tüzel kişilerin, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendilerinin “veri sorumlusu” olduğu, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluğun da tüzel kişinin şahsında doğacağı, bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmediği, bahse konu hüküm çerçevesinde hastanenin bizatihi veri sorumlusu olduğunun hastaneye hatırlatılmasına,

 • Veri sorumlusu hastane tarafından, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisinin Kanun’un 8. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızası ya da 6 ncı maddede düzenlenen işleme şartlarından biri olmadığı halde üçüncü kişilere aktarılmak suretiyle hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle, Kanun’un “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasına yönelik yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varılan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
 • İşverenin, işçisine ait kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeden ve hukuka aykırı işlemesi hakkında 20.05.2020 tarihli ve 2020/404 numaralı karar 

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi:

 • İlgili kişinin çalışmakta olduğu veri sorumlusu şirketten Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki hakları kapsamında bilgi talebinde bulunduğu, söz konusu talebine yeterli cevap alamadığı,
 • Veri sorumlusu tarafından kendisine kişisel verilerinin işlenme amacıyla ilgili olarak genel nitelikli bir bilgilendirme yapıldığı, verilerin işlenme ve saklanma süreçlerine ilişkin bilgi verilmediği, 
 • Veri sorumlusunun cevap yazısında çalışanların bordro bilgileri ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgilerin HR Yazılım Programında tutulduğunu; tüm özlük bilgilerinin … Arşiv ve Dokümantasyon Programında tutulduğunu; performans değerlendirme süreçleri, disiplin süreçleri, masraf bilgilerine ait verilerin … Yazılım aracılığı ile elektronik ortamda tutulduğu bilgisinin verildiği, ancak bu programa kimlerin erişiminin olduğu, yetki matrisi olup olmadığına dair bilgilendirmenin yapılmadığı, ayrıca adı geçen programlarda saklanan verilerin ne kadar süre sonra silindiğine dair bilgi verilmediği, tüm çalışanların erişim yetkisi olan İntranet ağında bulunan “Veri Güvenliği Politikası”nda da bu bilgilere yer verilmediği,
 • Veri sorumlusu tarafından çalışanlarından elektronik ortamda KVKK Çalışma Muvafakatnamesi alındığı, söz konusu muvafakatnamenin çok geniş kapsamlı olduğu ve yeterli aydınlatmanın yapılmadığı, verilecek rızanın “battaniye rıza” olduğu, kendisinin bu muvafakatnameye onay vermekten imtina ettiği ancak onay vermek durumunda bırakıldığı,
 • Tüm çalışanların parmak izinin alındığı, çalışanların bu veriyi vermek zorunda bırakıldığı, parmak izi alındığı sırada çalışanların açık rızalarının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün de yerine getirilmediği, biyometrik verilerin üçüncü taraf bir şirket ile paylaşılıp paylaşılmadığı, yeterli güvenlik önlemleri ile saklanıp saklanmağı hususlarında tarafına bilgi verilmediği belirtilerek hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle veri sorumlusu hakkında gerekli yaptırımların uygulanması talep edilmiştir.

Kurul Tarafından Verilen Karar:

 • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varıldığından veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
 • Veri sorumlusunun çalışanlarının ve yakınlarının açık rızaları olmaksızın kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işlediği, işlediği özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelerden ölçülülük ilkesine aykırı hareket ettiği ve bu verileri yine çalışanlarının açık rızası olmaksızın yurtiçi ve /veya yurtdışına aktardığı görüldüğünden, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği kanaatine varılan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 200.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar kapsamında, daha önceki Kurul kararlarında olduğu gibi, işverenin çalışanların ve yakınlarının verilerini açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarması ve ayrıca özel nitelikli verileri açık rıza olmaksızın ve Kanun’da öngörülen istisnalar olmaksızın işlemesi nedeniyle Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler’in ihlaline dayanılarak idari para cezası verildiği (dolayısıyla açık rıza alınmadan veri işleme halinde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi hükmüne değil, daha yüksek idari para cezası öngören Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler hükmüne istinaden yaptırım uygulandığı) dikkat çekmektedir.

 • İlgili kişinin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin özlük dosyasından çıkarılması talebi hakkında 20.05.2020 tarihli ve 2020/396 numaralı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: İlgili kişinin memuriyete ilk giriş tarihinden önce hakkında verilmiş olan ceza kararının özlük dosyasında yer aldığı, verilen kararda yer alan beş yıllık denetim süresinin dolduğu ve davanın düşmesine karar verildiği, kararın adli sicil kaydından silindiği, bu itibarla özlük dosyasında yer alan mezkûr karar ve ilgili dosyanın kaldırılarak imha edilmesi için veri sorumlusu çalıştığı kuruma yapmış olduğu başvurunun reddedildiği; ancak söz konusu dosyanın açık rızası dâhilinde, resmi olarak güvenlik soruşturması yapılmadan, kurumunda çalışmaya ilk başladığı tarihte İl Yazı İşleri Müdürünün kendisine sözlü olarak güvenlik soruşturması yapması ve mahkeme sürecinin devam etmesi sebebiyle mahkeme kararını getirmesinin gerekmesi üzerine özlük dosyasına konulduğu, anılan verinin muhafazasını gerektiren bir sebebin bulunmadığı belirtilerek özlük dosyasında yer alan mahkeme dosyasının kaldırılması talep edilmiştir.

Kurul Tarafından Verilen Karar: Şikâyete konu kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olduğu ve ilgili kişinin söz konusu mahkeme kararlarının özlük dosyasında yer almasına ilişkin hâlihazırda açık rızasının bulunmadığı; bununla birlikte, Kanun bakımından söz konusu kişisel verinin işlenmesine ilişkin “kanunilik” unsurunun öğretide ifade edilen “maddi kanun” olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından DPB’nin Kurum görüş talebine verdiği cevap ve 2 seri no’lu Kamu Personeli Genel Tebliği hükümleri uyarınca mer’i mevzuat bakımından sözü edilen kararların özlük dosyasından çıkarılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararda sözü edilen çalışanın kamu personeli olması nedeniyle, özlük dosyası içerisinde adli sicil kaydı bulunmasının kanunilik unsuru çerçevesinde değerlendirildiği, bu kapsamda bu verinin çalışanın açık rızası olmaksızın özlük dosyasında bulundurulabileceği anlaşılmaktadır. Ancak kamu personeli olmayan personel bakımından böyle bir kanuni düzenleme olmadığından, aynı esas geçerli olmayacak ve yine açık rızaya istinaden adli sicil kaydı özlük dosyasında tutulabilecektir diye düşünüyoruz.

 • Bir tıp merkezinin internet sitesinde video tanıtım bölümü içerisinde görsel ve işitsel kişisel verileri işlenen ilgili kişinin başvurusuna veri sorumlusu tıp merkezi tarafından cevap verilmemesi hakkında 14.05.2020 tarihli ve 2020/379 numaralı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: İlgili kişiden alınan şikayet dilekçesinde özetle; bir tıp merkezinin internet sitesinde pazarlama amaçlı olarak “Video Tanıtım” bölümü içerisinde görsel ve işitsel kişisel verilerinin işlendiği, akdedilen iş sözleşmesi sona ermiş olduğundan kullanılan bu verilerin işleme amacı veya konusunun kalmadığı gerekçesiyle veri işlemenin durdurulmasını ve verilerin kaldırılmasını talep ettiğini, bu çerçevede veri sorumlusuna başvurduğu, bildirimde bulunmasına rağmen yasal sürede ilgili kişiye bilgi verilmediği, internet sitesindeki videoların silinmediği ifade edilerek veri sorumlusu tıp merkezine ait internet sitesinde bulunan kişisel verilerinin silinmesi ve başkaca işlenen kişisel verilerinin bulunup bulunmadığı, hangi verilerinin hangi amaçla işlendiği hususlarında tarafına bilgi verilmesi talep edilmiştir.  

Kurul Tarafından Verilen Karar:

 • Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ilgili kişinin tüm kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebinin, işlenmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı halde; Kanun’un 7. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği, kişinin silme talebinin üzerinden makul süre geçmesine rağmen söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine Kanunun 5.  maddesinde yer alan şartlarından herhangi birine dayanmaksızın devam edildiği, bu durumun ise Kanuna aykırılık teşkil ettiği, bu kapsamda Kanun’un 12.  maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümleri gereğince, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 75.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
 • Kanun’un 7. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ilgili kişinin talebi doğrultusunda işlenmesini gerektiren herhangi bir sebep bulunmaması durumunda veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye ait işlenen tüm kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi ve tevsik edici belgelerin ilgili kişiye ve Kurula gönderilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,
 • Kanun’un 13. maddesi kapsamında başvuruda bulunan ilgili kişilere cevap verilmesine ilişkin gerekli özeni göstermesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
 • İlgili kişinin kendisine iletilmesi gereken cevap yazısının veri sorumlusu tarafından resmi yazı şeklinde, çalıştığı birime gönderilmesi hakkında 05.05.2020 tarih ve 2020/336 sayılı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: İlgili kişiden alınan şikâyet dilekçesinde özetle; daha önce personeli olduğu veri sorumlusu Üniversitenin Sanat Tarihi Bölümüne iletmiş olduğu dilekçesinin akıbeti hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında veri sorumlusundan kendisine bilgi verilmesini talep ettiği, bu kapsamdaki talebine ilişkin cevabın, doğrudan ve sadece kendisine verilmesi gerekirken başvurusunun halihazırda görevli olduğu aynı Üniversitenin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, tüm taraflara açık biçimde yazılmış ve personele iletilen alelade resmi yazı şeklinde iletildiği, üçüncü kişilerin erişimine açılan kişisel bilgilerinin Kanun kapsamında korunmasına yönelik olarak veri sorumlusundan gerekli tedbirleri almasını talep ettiği ancak yasal süre içinde gerekli tedbirlerin alınmadığı ve tarafına cevap verilmediği belirtilerek Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep etmiştir.

Kurul Tarafından Verilen Karar:

 • Veri sorumlusunun Kanun’un 13. maddesi kapsamında kendisine yapılan başvuruya cevap vermemesinin Tebliğin 6. maddesinde yer alan başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırma yükümlülüğüne aykırı olduğu değerlendirildiğinden veri sorumlusunun Kanun kapsamında kendilerine yapılan başvurulara Tebliğe uygun olarak cevap verilmesi hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda talimatlandırılmasına,
 • Veri sorumlusunun söz konusu uygulaması neticesinde yetkisi olmayan kişiler tarafından ilgili kişinin verilerine erişildiği dikkate alındığında veri sorumlusunca kişisel verilerin muhafazasına yönelik veri güvenliğine ilişkin gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmediği kanaatine ulaşıldığından, veri sorumlusunun Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil eden uygulaması nedeniyle sorumlular hakkında Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem yapılmasına ve işlemin sonucu hakkında Kurula bilgi verilmesine karar verilmiştir. 
 • İlgili kişinin araç kiralama hizmeti alması esnasında kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rıza vermemesi üzerine kiralama hizmetinden yararlandırılmaması hakkında 05.05.2020 tarihli ve 2020/335 numaralı karar

Veri Sahibi Şikayeti/Talebi: İlgili kişiden alınan 25.05.2018 tarihli şikâyet dilekçesinde özetle; veri sorumlusu araç kiralama şirketinin hizmet noktasında, yetkilisi olduğu şirket adına kısa süreli araç kiralamak istediği, araç kiralama sözleşmesi ve ilgili belgelerin yetkili tarafından imzalanmasının talep edildiği, imzalanması talep edilen evrakları incelendiğinde önceki kiralamalardan farklı olarak kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rıza verdiğine ilişkin evrakın da içinde bulunduğunu tespit ettiği, bunun üzerine kişisel verilerinin işlenmesine rıza göstermek istemediğini, bu nedenle de ilgili evrakı imzalamayacağını çalışana beyan etmesi üzerine araç kiralama işleminin gerçekleştirilmediği, konuyla ilgili olarak veri sorumlusuna yetkilisi olduğu şirket tarafından 23/03/2018 tarihinde başvuruda bulunduğu, veri sorumlusu tarafından 29/03/2018 tarihinde cevap verildiği ancak taleplerine yönelik hiçbir cevap veya çözüm önerisi yer almadığı gerekçesiyle Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir. 

Kurul Tarafından Verilen Karar:

 • Veri sorumlusuna başvuruların içeriği benzer olsa da 23.03.2018 tarihli başvurunun tüzel kişilik adına, 03.08.2018 tarihli ikinci başvurunun ise ilgili kişi adına yapıldığı dolayısıyla iki başvurunun aynı nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden ve ilgili kişi tarafından ayrıca e-posta üzerinden başvurularının da mevcut olduğu göz önüne alındığında veri sorumlusunun Kanun kapsamında kendisine yapılan başvurulara Tebliğe uygun olarak cevap vermesi yönünde talimatlandırılmasına,
 • Araç kiralama hizmeti alımı esnasında veri sorumlusu tarafından Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan işleme şartları dışındaki haller kapsamında hizmetten faydalanmak isteyen kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi amacıyla toptan bir şekilde açık rıza alımı yoluna gidildiği, hizmetin ifası için gerekli olmamasına rağmen kişisel verilerin talep edildiği ve açık rıza verilmemesi durumunda da kişilere hizmet verilmediği dikkate alındığında; hukuka aykırı veri işleme faaliyetinin söz konusu olduğu bu durumun ayrıca Kanunun 4. maddesinde yer alan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine de aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, veri sorumlusunun Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varıldığından, veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18 . maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar kapsamında dikkat çeken husus kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza gerekmemesine rağmen veri sahibinden açık rıza talep etmek ve bunu hizmetin ön şartı haline getirmenin de Kanun kapsamında ihlale ve idari yaptırıma sebebiyet verdiğidir. Bu minvalde, açık rıza gerekmeyen durumlarda, sonraki veri işleme amaçlarını da kapsayacak şekilde genel geçer açık rızalar almaya çalışmaktan kaçınılması gerekmektedir.