23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 2’nci, Ek 3’üncü ve Ek 4’üncü Maddelerinde Belirtilen Parasal Eşiklerin Yarısı Oranında Artırılmasına İlişkin Karar (“Karar”) ile, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yer alan, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenleyen maddelerdeki parasal eşikler, yarı oranda artırılmıştır.

İlgili Karar ile artırılan eşiklere ilişkin detayları aşağıda bulabilirsiniz:

1. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri (Ek Madde 2)

  • Anılan maddenin 2. fıkrası doğrultusunda, bir takvim yılında net işlem hacmi on milyar TL olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ek yükümlülükleri[1] bulunmaktadır. Buradaki 10 (on) milyar TL’lik eşik, 15 (on beş) milyar TL’ye çıkartılmıştır.
  • Benzer şekilde, aynı maddenin 3. fıkrasında, bir takvim yılında net işlem hacmi 30 (otuz) milyar TL olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için de bazı ek yükümlülükler söz konusuydu. Buradaki parasal eşik de 45 (kırk beş) milyar TL’ye çıkartılmıştır. Fıkranın devamında belirtilen reklam harcamalarına ilişkin yükümlülüklerdeki 30 (otuz) milyar TL’lik parasal eşikler de 45 (kırk beş) milyar TL’ye çıkartılmıştır.
  • Ek Madde 2’nin 4. fıkrası da bir takvim yılında net işlem hacmi 60 (altmış) milyar TL olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ek yükümlülüklerini düzenlemekteydi; buradaki parasal eşik de 90 (doksan) milyar TL olarak değiştirilmiştir.
  • Reklam ve indirim bütçelerinin sınırlanmasına ilişkin anılan maddenin son fıkrasındaki parasal eşikler de yarı oranda artırılmıştır. Bu kapsamda, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların reklam ve indirim bütçelerinde artış yapılmıştır.

2. Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri (Ek Madde 3)

  • Ek Madde 3/2’de, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının net işlem hacminin belirli bir parasal sınır üzerinde olması halinde, Ek Madde 2’nin bazı hükümlerinin elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar için kıyasen uygulandığı[2] belirtilmektedir. Burada belirtilen parasal sınır (bir takvim yılındaki net işlem hacmi), 10 (on) milyar TL’den 15 (on beş) milyar TL’ye, 30 (otuz) milyar TL’den 45 (kırk beş) milyar TL’ye ve altmış milyar TL’den 90 (doksan) milyar TL’ye çıkartılmıştır.
  • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının reklam ve indirim bütçelerini düzenleyen Ek Madde 3’ün 7’inci fıkrasındaki parasal sınır (bir takvim yılındaki net işlem hacmi), 30 (otuz) milyar TL’den 45 (kırk beş) milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu doğrultuda, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların da reklam ve indirim bütçelerinde artış yapılmıştır.

3. Elektronik Ticaret Lisansı (Ek Madde 4)

  • Karar ile, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına elektronik ticaret lisansı alma zorunluluğu getiren bir takvim yılındaki net işlem hacmi eşiği, 10 (on) milyar TL’den 15 (on beş) milyar TL’ye çıkartılmıştır.
  • Aynı zamanda, maddenin 3. fıkrasında, yani elektronik ticaret lisansına ilişkin ödenecek lisans ücretleri bakımından dikkate alınacak net işlem hacimlerine ilişkin düzenlemede, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının net işlem hacimleri yarı oranda artırılmıştır.

[1] Bu kademede olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, pay değişikliklerini bildirme yükümlülüğü ve bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan raporları Bakanlığa sunma zorunluluğu gibi ek yükümlülükleri bulunmaktadır.

[2] Örneğin, bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanan reklam ve indirim bütçesinin kıyasen uygulanacağı belirtilmektedir.

Batuhan Şahmay
Naz Ergörün
Behiç Ateş Gülenç