7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” (“KANUN”) 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşmıştır. 

Bültenimizde Kanun’da belli başlı düzenlemelere ilişkin özet açıklamalar aşağıda yer verilmiştir:

 • Matrah Artırımı: Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımına esas uygulanacak oran 2016 yılı için %35, 2020 yılı için %15 olarak belirlenmiştir.
   
 • Kayıt ve Muhasebe Düzeltmeleri: Kasa ile ortaklar cari hesabının %3 oranı kullanılarak düzeltilmesi öngörülmüştür.
   
 • Vergiye Uyumlu Mükellefler: Bu mükelleflere indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatlar (ikmalen, re’sen idarece), bu Kanundan yararlanıldığı takdirde kesinleşecek; ancak bu kesinleşme mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan vergi indirimi müessesini etkilemeyecektir.
 • Kesinleşmiş̧ alacakların yeniden yapılandırılması: Bu düzenleme altında
 • Vadesi gelmiş ve ödenmemiş̧ veya ödeme süresi henüz geçmemiş̧ bulunan vergilerin tamamının,
 • Vadesi gelmiş ve ödenmemiş̧ veya ödeme süresi geçmemiş̧, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş̧ vergi cezalarının %50’sinin,
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin,
 • Vadesi gelmiş ve ödenmemiş̧ veya ödeme süresi henüz geçmemiş̧ bulunan gümrük vergilerinin tamamının,
 • Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının %50’sinin,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa varsa gümrük vergileri aslının tamamının,
 • Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın

ödenmesi halinde,

 • Vergi aslına bağlı kesilen cezalar
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan %50’si,
 • İştirak fiili nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si,
 • Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kalan %50’si,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan %70’i,
 • Vergilere ve gümrük vergilerine ilişkin faiz, gecikme zammı ve gecikme faizleri,

ödenmeyecektir.

 • İhtilaflı alacakların tasfiye edilmesi: Kapsamda olan ihtilaflı vergi ve cezaların bir kısmı ile güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergi ve cezaların bir kısmı ile faiz ve zamların tahsilinden vazgeçilecektir.
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin sonunda yapılacak tarhiyatlar: Bu konuda yapılan düzenlemelerin alt başlıkları aşağıdaki gibidir:
 • Ödenecek ve silinecek kamu alacakları
 • İnceleme safhasında olanların matrah artırımı
 • Tebliğ edilmemiş, pişmanlık talebiyle verilip şartların ihlali nedeniyle kesilen cezalar
 • Tarhiyat öncesi uzlaşma talepli incelemeler
 • Yeniden Değerleme: Mükelleflerin bilançolarında yer alan gayrimenkullerle amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasına imkân tanınmıştır.

Kanun’da diğer vergi barışı kanunlarında yer alan “Varlık Barışı” veya “İmar Affı” konulara ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kanun’un tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7326.html