16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20.08.2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nde (“Yönetmelik”) değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki şirket ve şubelere[1] kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta (“KEP”) hesabı alma yükümlülüğü getirilmiştir. Yönetmelik ile, bu şirket ve şubelerin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne (“Genel Müdürlük”) yapacakları bildirimlerin, başvuruların veya gönderilecek belgelerin KEP hesapları vasıtasıyla gönderilmesine yönelik olarak değişiklikler yapılmıştır.

  1. KEP Hesabı Vasıtasıyla Bildirim Yapma ve Belge Gönderme Yükümlülüğü

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler kapsamında, aşağıda belirtilen süreçlere yönelik olarak Genel Müdürlüğe yapılacak başvuruların, bundan böyle Genel Müdürlüğün KEP adresine gönderilecek olan ve gerekli belgelerin suretlerinin de eklendiği KEP ile yapılması gerekecektir:

  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına E-TUYS sistemi üzerinden işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi,
  • E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak olan kullanıcıların yetki sürelerinin uzatılması,
  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından E-TUYS vasıtasıyla işlem yapan kullanıcının yetkisinin iptali,
  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına E-TUYS sistemi üzerinden işlem yapan kullanıcının yetkisinden feragat etmesi,
  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin vergi numarasında yapılan değişikliği tevsik eden belgelerin iletimi,
  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler (e-TUYS üzerinden de bildirim mümkün olabilmektedir).

Bu doğrultuda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan KEP hesapları E-TUYS için kullanılabilecektir.

2.Yetkili Kullanıcıların Belgelerinin Muhafazası Yükümlülüğü

Yönetmelik madde 10’da yapılan değişiklikler çerçevesinde, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin başvuruları için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakın asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü kılınmışlardır.

Yabancı yatırımcı tarafından Kanun’da belirtilen iktisadî kıymetler aracılığıyla kurulan şirketleri, açılan şubeleri veya ortak olunan şirketleri kapsamaktadır.

3.Yetkilendirme Başvurusu Süresi

Yönetmelik’e eklenen geçici 2. madde uyarınca, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, yalnızca E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilere ilişkin olarak yapılacak yetkilendirme başvurularının 16 Kasım 2020 tarihine kadar gerekli belgelerin asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki başvuru ile de yapılabileceği düzenlenmiştir.