15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanunla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine ilişkin geçici 6’ncı madde (“Geçici Madde 6”) eklenmiştir. Düzenleme ile ihale sözleşmelerine ilişkin ek fiyat farkının veya süre uzatımının verilmesi ve sözleşmenin feshedilebilmesi için aşağıdaki hususlar özetle önem arz etmektedir:

I.            EK FİYAT FARKI VERİLMESİ:

Ek fiyat farklı düzenlemesinden faydalanabilmek için öncelikle aşağıda belirtilen şartların tamamının bulunması gereklidir:

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihale, 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapılmış olmalı,
  • 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle devam etmeli ve 15 Nisan 2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olmalı,
  • Mal/hizmet alımları veya yapım işlerine ilişkin olmalı
  • Sözleşme Türk Lirası üzerinden yapılmış olmalıdır.

Yukarıdaki şartları sağlayan ihale sözleşmelerinde 1 Ocak 2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilir.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın; 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilebilir.

Ek fiyat farkı hesabında şu endeksler esas alınır:

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın;

1 Temmuz 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks olarak kabul edilerek,

1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

II.           SÜRE UZATIMI VERİLMESİ:

1 Nisan 2022 tarihinden önce Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan ve 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilmeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir.

III.         SÖZLEŞMENİN FESHİ:

İhale sözleşmesinin feshine ilişkin düzenlemeden yararlanabilmek için Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalede öncelikle aşağıda belirtilen şartların tamamının bulunması gereklidir:

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihale 1 Ocak 2022 tarihinden önce yapılmış olmalı,
  • 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle devam etmeli ve bu tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olmalı (bu oran dâhil),
  • Mal/hizmet alımları veya yapım işlerine ilişkin olmalı,
  • Sözleşme Türk Lirası üzerinden yapılmış olmalı.

Bu şartları sağlayan ihale sözleşmeleri yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.

Sözleşme feshinin sonuçları şu şekildedir:

Geçici 5’inci maddeye göre devredilen sözleşmeler için bu düzenleme kapsamında sözleşmenin feshi başvurusunda bulunulamaz. Feshedilen sözleşmeler için, ek fiyat farkı verilmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatı iade edilir. Yüklenici, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz  ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel iade edilmez. Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik idarece uygun görülecek tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz. Bu fıkra kapsamında feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yeniden ihale edilebilir.

Geçici 6’ncı madde kapsamında hesaplama yöntemleri, oranlar, başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine dair diğer hususlar, maddeye ilişkin esas ve usulleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımlanmasından sonra belli olacaktır.

Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm

Güzide Özbilen Şahin