30 Nisan 2021 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinin Birince Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile, 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15’inci maddesi ile 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişilik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici Madde 3’ün (“Geçici Madde 3”) birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anılan değişiklik sonucu; 7226 Sayılı Tebliğ’nin 2. Maddesi uyarınca getirilen “Geçici Madde 3”  ile igili düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

  • İbraz süresinin son günü, 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
  • İbraz süresinin son günü, 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihleri arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 01.06.2021 tarihinden önce 5914 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 01.06.2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.