30 Aralık 2021 tarihinde 31705 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (“BTK”) İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”)yayımlanmış ve yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Değişiklik Tebliği, esas itibariyle 21 Ağustos 2013 tarihli, 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği’ne (“Tebliğ”) esaslı değişiklikler getirmiştir. Söz konusu değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ ÖNCESİDEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ SONRASI
Tanım ve kısaltmalar   MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;   j) Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya uluslararası kuruluşları,Tanım ve kısaltmalar   MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;   j) Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten tarafları,
Başvuru ve faaliyete başlama   MADDE 5 –   (2) UÇHS başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş olmalıdır.   (4) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS olarak belirlenir ve bu UÇHS’lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanır.Başvuru ve faaliyete başlama   MADDE 5 –   (2) UÇHS başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş olmalıdır.   (4) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS olarak belirlenir ve söz konusu taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen en geç 5 ay içinde faaliyet belgesi düzenlenir. Bu UÇHS’lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanır.  
Hakemlerin nitelikleri   MADDE 10 – (1) Hakemler gerçek kişilerden seçilir ve asgari aşağıdaki nitelikleri taşır;   e) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksekokulların;   1) Hukuk fakültelerinden,   2) Mühendislik fakültelerinden,   3) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden   ya da bu bölümlerden denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.Hakemlerin nitelikleri   MADDE 10 – (1) Hakemler gerçek kişilerden seçilir ve asgari aşağıdaki nitelikleri taşır;   e) Ülkemizde en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Karar   MADDE 14 –   (3) UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRABİS’e, KK’ya ve şikâyetle ilgili taraflara iletir. UÇHS uyuşmazlığa konu olan İAA’yı, kendisine yapılan başvuru tarihini, karar tarihini, ilgili tarafları ve kararda aksi belirtilmedikçe karar metninin tümünü kendisine ait internet sitesinde derhal yayımlar.   (4) Karar alınmadan önce şikâyetçi ve şikâyet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandırır. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanır, UÇHS’ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmez.Karar   MADDE 14 –   (3) UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRABİS’e, ilgili KK’lara ve şikâyetle ilgili taraflara iletir ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak kendisine ait internet sitesinde yayımlar.       (4) Karar alınmadan önce şikâyetçi ve şikâyet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandırır. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanır, TRABİS’e ve ilgili KK’lara bildirilir. Bu fıkra kapsamında hakem veya hakem heyetinin çalışmasını sonlandırması durumunda UÇHS’ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmez.
Denetim ve yaptırımlar   MADDE 21 –   (2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı faaliyet gösteren UÇHS’ler uyarılır ve bu durum Kurumun internet sitesinde yayımlanır.         (3) Aykırılığın tekrarının tespiti halinde; Kurum ilgili UÇHS’yi internet sitesinde yayımlamakta olduğu UÇHS’ler listesinden çıkarır ve UÇHS’yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UÇHS yeni şikâyet başvurusu kabul edemez.                   (4) UÇHS’nin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda; Kurum ilgili UÇHS’yi uyarmaksızın internet sitesinde yayımlamakta olduğu UÇHS’ler listesinden çıkarır ve UÇHS’yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UÇHS yeni şikâyet başvurusu kabul edemez.   (5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen UÇHS’lerin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerini sonuçlandırmalarını müteakip faaliyetlerine son verilir.   (6) UÇHS faaliyetlerinin bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere ve ilgili mevzuata aykırı olması durumunda, UÇHS’ye Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Kurum tarafından idari para cezası veya diğer yaptırımlar ile tedbirler uygulanır.Denetim ve yaptırımlar   MADDE 21 –   (2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik, bu Tebliğ veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen UÇHS’ler için Kurum gerekli tedbirleri alabilir ve faaliyetlerine son vermek de dâhil gerekli idari yaptırımları uygulayabilir.     (3) Kurum tarafından faaliyetine son verilen UÇHS’nin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerine ilişkin olarak Kurum aşağıdaki tedbirlerden birisini alabilir:   a) Söz konusu UÇHS tarafından karara bağlanabilir,   b) Kurumca uygun görülen başka bir UÇHS tarafından karara bağlanabilir veya   c) Kurumca sonlandırılarak ödenmiş UÇHS ve hakem ücretleri ilgili UÇHS tarafından iade edilir.   (4) UÇHS’ler en az bir ay önceden Kuruma bildirimde bulunmaları halinde ve hakemleri aracılığıyla yürütmekte oldukları uyuşmazlık çözüm süreçlerini karara bağlamak şartıyla faaliyetlerine son verebilirler. UÇHS’ler Kuruma bildirimde bulunmalarından itibaren yeni şikâyet başvurusu kabul edemezler.   (5) UÇHS’ler faaliyetlerine son vermeleri veya Kurum tarafından son verilmesi durumunda sebep oldukları zararlardan sorumludurlar.

Ek olarak, Tebliğ’in 20. Maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan “Uyuşmazlık çözüm sürecinin herhangi bir aşamasında UÇHS ücretinin iadesi UÇHS’nin takdirindedir.” ve “Hakem veya hakem heyeti kararı ile haksız bulunan taraf haklı bulunan tarafın varsa UÇHS ve hakem ücretlerine ilişkin masraflarını karşı tarafa öder. Bu ödemede Kurumun ve hakemlerin herhangi bir aracılılık rolü bulunmaz.” hükümleri kaldırılmıştır. Geçiş süreci ile ilgili olarak ise Geçici Madde 2 uyarınca faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumu ve Geçici Madde 3 ile yenileme işlemlerine ilişkin UÇHS’ye başvuru durumu düzenlenmiştir.

Burcu Okyay Göktan
Sabahattin Öztemiz