05.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik yönetmelikleri kapsamında Garanti Belgesi Yönetmeliği, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

 1. GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Garanti Belgesi Yönetmeliği’ne ilişkin olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin tanımları düzenleyen 4. maddesinde, aşağıdaki tanımlarda değişiklik yapılmış ve yeni bir tanım eklenmiştir:

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 ….

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

….

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü, d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,

i) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.”

 • Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin garanti belgesi düzenlemenin zorunluluğunu açıklayan 5. maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, garanti belgesinin tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi opsiyonundan bahsedilmiş olup, buna rağmen tüketicinin kağıda basılı nüsha talep etmesi halinde, garanti belgesinin ayrıca kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.

“MADDE 5 –(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmülettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.

 (3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.”

 • Aynı yönetmeliğin, garanti belgesinde bulunması zorunlu olan bilgiler hükümlerini düzenleyen 7. maddesine aşağıdaki hükümler 2. ve 3. fıkralar olarak eklenmiştir. Bu kapsamda, 7. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 7-(1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

e) Garanti süresi,

f) Azami tamir süresi,

g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

(2) Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınır.

(3) Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendinde yer alan imza ve kaşe şartı aranmaz.”

 • Aynı yönetmeliğin Ek 1’inde değişiklik yapılmış olup, garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu olan ürünler güncellenmiştir. Yapılan değişiklikler kapsamında Ek 1’e eklenen bazı ürünlerin şunlar olduğu tespit edilmiştir:
 • Bebek İzleme Kameraları ve Ebeveyn Monitörleri
 • Tabletler
 • Akıllı TV Kutuları (Set Top Box vb.)
 • Elektrikli Panjurlar
 1. SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ne ilişkin olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin tanımları düzenleyen 4. maddesinde aşağıdaki tanımlarda değişiklik yapılmış ve yeni bir tanım eklenmiştir:

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 …

d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,

… n) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren

kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.”

 • Aynı yönetmeliğin servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeleri düzenleyen 11. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir ve böylece mal teslimine dair belge ve teslim fişinin tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile teslim edilmesi opsiyonu getirilmiştir ancak tüketicinin talep etmesi halinde ayrıca kağıda basılı yazılı nüshanın sunulması zorunludur. Buna ek olarak, anılan belgelerin tüketiciye sunulduğuna ilişkin onay temin etme şartı getirilmiştir.

“MADDE 11 – – (1) Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:

(2) Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur.

(6) Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkralarda yer alan imza şartı aranmaz.”

 1. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’ne ilişkin olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • Yönetmelik’in tanımlarını tanımları düzenleyen 4. maddesinde, “Bakanlık” ifadesi daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak tanımlanmış iken, “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
 • Aynı yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu kapsamda, tanıtma ve kullanma kılavuzunun da tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile sunulması opsiyonu getirilmiştir.

“MADDE 5 –

(2) Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir ve kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılır.

…”

 • Aynı Yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. fıkrasına h bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir ve bu kapsamda tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgilerin kapsamı genişletilmiştir:

“MADDE 7 –(1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:

a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

b) Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar,

 c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

ç) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

d) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

e) Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

 f) Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

g) Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler,

ğ) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,

 h) Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

ı) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi,

i) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi,”

j) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

k) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

l) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

m) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.”