Covid-19 salgınının ülkemizdeki sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 17.04.2020 tarihinde Türk Ticaret Kanununa (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenerek şirketlerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payına ilişkin sınırlamalar öngörülmüştü. Bu kapsamda 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Geçici 13 üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve Tebliğ, yayımı tarihinde (17.05.2020) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ madde 4’te sermaye şirketlerinde[1] TTK’nın Geçici 13. Maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının,

  • yalnızca yüzde yirmi beşine kadar olan kısmının nakden dağıtımına karar verilebileceği,
  • geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve
  • yönetim organının genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtma hususunda yetkilendirilemeyeceği tekrar edilmiş,

bu sınırlamanın TTK madde 462 uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Tebliğ’e göre, iç kaynakların (örneğin dağıtılmamış kârlar) sermayeye dönüştürülmesi mümkündür. Ayrıca genel kurul yönetim organını kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hâlihazırda yetkilendirmişse de avans ödemelerinin 30.09.2020 tarihi sonuna dek erteleneceği belirtilmiştir.

17.04.2020 tarihinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, yüzde yirmi beşlik sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa, henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler yine 30.09.2020 tarihine dek ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyeceği açıkça düzenlenmiştir.

Tebliğ ile 5. maddede belirtilen şartları sağlayan şirketler bakımından, Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüşü alınmak kaydıyla[2], kâr payı sınırlamalarına ilişkin istisna getirilmiştir. Sınırlamalardan istisna tutulan, diğer bir deyimle kâr payı dağıtabilecek şirketler aşağıdaki gibidir:

  • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2 nci ve geçici 23 üncü maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler[3].

Tebliğ uyarınca, kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından TTK’nın 88. Maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa (“VUK”) göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının, VUK’a göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacağı düzenlenerek dağıtıma esas kâr bakımından sınır belirlenmiştir.


[1] 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık şirketler de dâhil olmak üzere anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri ifade eder.

[2] İstisna kapsamındaki şirketlerde kâr payı dağıtımının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması mecburi tutulmuş olup Tebliğ’in 6. Maddesinde listelenen ilgili belgelerin ibrazı ile başvuru yapılması gerekmektedir. İstisnadan yararlanacak (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şirketlerin durumlarını tevsik edici belgeleri sunması gerekecektir.

[3] Pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihi sonuna kadar ertelenir.