Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumunca (“Kurum”) elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin düzenlemelerden ile usul ve esaslardan kısaca bahsettik:

 • Yasal Düzenlemeler:
  • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 24.09.2021 tarihli Resmî Gazete’de Kurum tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır.
  • Elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin ise Kurum tarafından 10.12.2021 tarihinde 2021/38 sayılı genelge (“Genelge”) yayınlanmıştır.
 • Özet Usul ve Esaslar:
  • Genelge uyarınca, Kurum tarafından (05.2006 ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a ve diğer mevzuata göre) hazırlanan ve tebligat gönderilmesi gereken tüm evrakı elektronik ortamda gönderilecektir.
  • E-tebligat adresi alacak olan (i) 01.10.2021’den önce çalışan istihdam etmeye başlayıp bu tarihten sonra da sigortalı çalıştırmaya devam eden ve (ii) 01.10.2021’den sonra ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenlerin (“Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar”) turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekmektedir ve (iii) Yönetmelik uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda olan Muhataplar dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler ise (“İsteğe Bağlı Olarak Elektronik Tebligat Adresi Alabilecek Muhataplar”) www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapabileceklerdir.
  • Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar içerisinde yer alan 01.10.2021’den önce çalışan istihdam etmeye başlayıp sonra da sigortalı çalıştırmaya devam eden gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler 31.01.2022 tarihine kadar, 01.10.2021’den sonra ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler ise sigortalı çalıştırılmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içerisinde turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmakla yükümlüdürler.
  • Yönetmelik uyarınca İsteğe Bağlı Olarak Elektronik Tebligat Adresi Alabilecek Muhataplar ise istedikleri tarihte turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) Kurum tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine ilişkin olarak elektronik tebligat adresi alabileceklerdir.
Batuhan Şahmay