31479 sayılı ve 09.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından düzenlenen “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelik, 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

 • Elektrik Depolamaya ilişkin Genel Hususlar

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen elektrik depolama tesisi faaliyetleri,

 • üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi,
 • tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi,
 • müstakil elektrik depolama tesisi veya
 • şebeke işletmecileri tarafından kurulabilecek elektrik depolama tesisi

vasıtasıyla gerçekleştirilebilecektir.

 • Üretim Tesisine Bütünleşik Elektrik Depolama Tesisleri

Aşağıdaki kurallara tabi olmak üzere, üretim tesisine bütünleşik depolama tesisi kurulabilir:

 • Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine, üretim tesisinin lisansına derç edilen elektriksel kurulu gücünü aşmayacak şekilde bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurabilir.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması (“YEKDEM“) veya ürettiği enerji için ödeme yapılan veya yapılması garanti edilen başka herhangi bir destekleme mekanizmasından faydalanan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, aynı ölçüm noktasında ve elektriksel kurulu gücünü aşmayacak şekilde bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurabilir.
 • Tüketim Tesisine Bütünleşik Elektrik Depolama Tesisleri

Aşağıdaki kurallara tabi olmak üzere, üretim tesisine bütünleşik depolama tesisi kurulabilir:

 • Tüketiciler tarafından;
 • ilgili şebeke işletmecisi tarafından uygun bağlantı görüşü verilmesi,
 • kurulu gücünün ilgili tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü aşmaması ve
 • aynı ölçüm noktasında olması kaydıyla elektrik depolama tesisi kurulabilir.
 • Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilir.

Yukarıdaki durumlara ek olarak, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerince bölge içinde kurulan depolama tesisleri, tüketim tesisine bütünleşik depolama tesisi kabul edilir.

 • Müstakil Depolama Tesisleri

Yönetmeliğin 7 inci maddesinde düzenlenen müstakil depolama tesisleri yalnızca tedarik lisansı sahipleri tarafından 2 MW kurulu gücünden az olmamak kaydıyla kurulabilir.

 • Dağıtım Şirketlerinin Depolama Tesisleri

Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, dağıtım şirketleri yeni şebeke yatırımından daha ekonomik olduğunu ekonomik olarak fayda-maliyet analiziyle destekleyerek ispat etmek kaydıyla elektrik depolama tesisini EPDK’nın onayına tabi olmak üzere yatırım planları dahilinde kurabilir. Söz konusu depolama tesisleri, diğer piyasa katılımcılarının da katılabildiği toptan ve perakende elektrik satışı ve dengeleme güç piyasası gibi dağıtım faaliyetleri dışında kullanılamaz.  

 • Kamulaştırma

Dağıtım şirketleri tarafından kurulacak üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri hariç  olmak üzere, depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi ve kullanım hakkı tesisine ilişkin olarak EPDK tarafından herhangi bir işlem yapılmaz.

 • Başvurular

Yönetmelik kapsamında elektrik depolama tesislerinin hangi teknik kriterlere uygun olarak kullanılabileceği, TEİAŞ tarafından hazırlanarak ilan edilen teknik kriterler çerçevesinde belirlenecektir.