13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“Kanun”) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.[1]

Kanun’un “Tescil” başlıklı 40. maddesinde tacirlerin ve tüzel kişilerin imza yetkililerinin kullanacakları ticaret unvanını ve bunun altına atacakları imzayı notere onaylatmalarının ardından sicil müdürlüğüne verecekleri düzenlenmekteydi.

Yapılan değişiklik ile gerçek kişi tacir ile tüzel kişilerin imza yetkililerinin imza verileri kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanında bulunması durumunda bu kişilerin imza verileri elektronik ortamdan temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde ise imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ise Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.

Kanun’un “Tescil ve İlan” başlıklı 373. maddesine eklenen üçüncü fıkra ile kamu kurum ve kuruluşları, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarını esas alacaktır ve bu kurumlar şirketlerden ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge isteyemeyeceklerdir.

Yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.


[1] İlgili değişiklik 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır.