T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.02.2021 tarih ve 101057 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi (“Genelge”) madde 21/f.16 (c) ve madde 40/f.16(c)’de değişiklik yapılmıştır. Genelgede düzenlenen her iki maddede 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda hisseleri devralan tüzel kişilere, söz konusu üretim tesislerini ve kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, devir işlemleri sonrasında döviz kredisi kullandırılması mümkün kılınmıştır.

Genelge’de yapılan değişiklik ile bu üretim tesislerinin hisselerinin “tümünün” devralınması durumunda hisselerini devreden tüzel kişinin bu düzenleme kapsamında kullandığı kredilere ilişkin kredi bakiyelerinin devralınması şartıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün kılınmıştır. Ayrıca bu durumda, aracı bankaya aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı zorunlu tutulmuştur:

(i) hisse devrinin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği veya

(ii) hisse devirlerine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örnekleri