9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmıştır. Yapılan bazı düzenlemelere aşağıda özet olarak yer verdik.

  • Sermaye azaltımı sürecinde, sermaye unsurlarının sermayeye eklenmesinden sermaye azaltımı yapıldığı tarihe kadar geçen zamana bağlı olarak yeni bir vergileme düzenlenmiştir.
  • Çalışanlara verilen nakit yemek bedelinin 51 Türk Lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
  • İşverenlerin, çalışanlara 1.000 Türk Lirasına kadar elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerinin ödenmesi amacıyla sağladığı menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmet işlerinde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
  • Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son tedarik şirketine satılması durumundaki muafiyet şartlarından olan üretim tesisi kurulu gücünün azami 25 kW olması koşulu 50 kW olarak değiştirilmiştir.
  • Silinen bazı küçük alacakların değersiz alacak olarak kayıtlardan silinmesi öngörülmüştür.
  • Kur korumalı mevduat dönüşüm süresi uzatılmıştır.
  • 2027 yılı sonuna kadar, bireysel katılım yatırımcısı lisansı sahibi gerçek kişilerin, şirketlere koydukları sermaye miktarının %75’ini gelir vergisi matrahından gider olarak indirebilmeleri sağlanmıştır.
  • Turizm payı mükellefleri ile bazı turizm payı oranları yeniden belirlenmiş, Bakanlıktan turizm işletme belgeli deniz turizmi araçlarından turizm payı alınmasına son verilmiştir.

Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm

Barış Kencebay
Vergi Danışmanı | [email protected]