13 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (“Esaslar”) ile Geçici 5’inci Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yürürlüğe konulmuştur.

1.           Geçici 6. Madde’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar:

Esasları içeren bu düzenleme öncesinde 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanunla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen geçici 6’ncı madde kapsamında idareden ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve sözleşmelerin feshi talep edilmesi için gereken şartların neler olduğu hakkında bültenimiz yayınlanmıştır. Bültenimize aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://bener.com/tr/kamu-ihale-sozlesmeleri-kanununun-gecici-6nci-maddesi-kapsaminda-ek-fiyat-farki-verilmesi-ve-sozlesmenin-feshi-hakkinda-bulten/

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile geçici 6’ncı maddenin uygulanmasına ilişkin esaslara, tanımlara ve formüllere yer verilmiştir.  Aşağıdaki hususlar özetle önem arz etmektedir:

a.           Ek Fiyat Farkına İlişkin Uygulama Esasları:

Şartları sağlayan ihale sözleşmelerinde ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvuru üzerine ihale sözleşmesinin işbu Esaslara uygun olması halinde ek fiyat farkı verilmesi zorunludur.

Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek tutarlar ek fiyat farkı olup yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez.

1 Ocak 2022 tarihinden önce iş veya teslim süresi sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanmaz.

b.           Artırımlı Fiyat Farkına İlişkin Uygulama Esasları:

Şartları sağlayan ihale sözleşmelerinin, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için artırımlı fiyat farkı verilir.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz. Ancak Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Şartları sağlayan sözleşmelerin ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm varsa, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı artırımlı olarak verilecektir.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm yoksa veya hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananmışsa, hesaplanmayan kısımlar için 2022 yılında TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin %25’i, 2023 yılında ise %15’i oranında fiyat farkı verilecektir. 

1 Ocak 2022 tarihinden önce iş veya teslim süresi sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.

c.           Süre Uzatımına İlişkin Uygulama Esasları:

Şartları sağlayan ihale sözleşmelerinde süre uzatımı verilmesi için yüklenicinin 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Başvurunun uygun görülmesi halinde, bu hususun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulur.

1 Ocak 2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde süre uzatımı verilemez.

d.           Sözleşmenin Feshine İlişkin Uygulama Esasları:

Şartları sağlayan ihale sözleşmelerinin feshedilerek tasfiye edilebilmesi için yüklenicinin 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru üzerine idare tarafından 30 gün içerisinde, sözleşmenin gerçekleşme oranının 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilk sözleşme bedelinin %15’ini geçip geçmediği incelenir. Gerçekleşme oranının %15’i geçtiğinin tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir.

Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemeyecektir.

2.           Geçici 5. Madde’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar:

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile sözleşmenin devri için 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren başlayan idareye başvuru süresi, 60 günden 120 güne uzatılmıştır.

Geçici 5’inci madde kapsamında ihale sözleşmesinin devredilebilmesi için gereken şartlar hakkında aşağıda bültenimizi inceleyebilirsiniz:

https://bener.com/tr/kamu-ihale-sozlesmeleri-kanununun-gecici-5inci-maddesi-kapsaminda-ek-fiyat-farki-hesaplanmasi-ve-sozlesmenin-devri-hakkinda-bulten/

3.           Kamu İhale Kanunu Kapsamına Alınmayan Sözleşmeler Hakkında Değişiklik Esasları:

Yürürlüğe giren Esaslar ile idarelerin yapmış olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan sözleşmeler hakkında ek fiyat farkı hesaplanması, artırımlı fiyat farkı hesaplanması, sözleşmenin feshi ve süre uzatımı imkanı getirilmiştir.

İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan istisna edilen, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde, ilgili mevzuatta 120 gün içinde değişiklik yapılması kaydıyla;

  • 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecektir.
  • 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecektir.
  • Yapım işlerinde, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecektir.
  • 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebilecektir.

Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete’ye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-2.pdf

Güzide Özbilen Şahin