20.10.2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda (“Kanun”) aşağıdaki değişiklikler 3 Şubat 2021 tarihi itibariyle yapılmıştır.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması halinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlığın rehnedilmiş sayılacağı düzenlenmekteydi.

Yapılan değişiklik ile, yukarıdaki cümleye ek olarak bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi halinde bu gruba dahil varlıkların tamamının rehnedilmiş sayılacağı düzenlenmiştir. Aynı zamanda Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasına eklenen düzenleme ile birlikte bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi halinde rehin sözleşmesinde, rehne konu varlık ile bu varlığın ayırt edici özelliklerini belirten seri numarası, markası, üretim yılı, şasi numarası, belge seri numarası gibi unsurların yer alması zorunlu değildir.

Yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 3 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


İlgili değişiklik 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır.