07.07.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Kanun’da belirtilen hizmet sağlayıcı tanımlarına ek olarak, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tanımları eklenmiştir.[1] İlaveten, “net işlem hacmi”, “ekonomik bütünlük” , “elektronik ticaret pazar yeri” , “elektronik ticaret ortamı” hususları da tanımlanmıştır.

Elektronik ticaret hizmet aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin olarak, net işlem hacimlerine göre değişen bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Şöyle ki;

  • Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar TL üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının elektronik ticaret lisansı alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kademede olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına, veri kullanımına ilişkin bazı sınırlandırmalar, ortamlar arası geçiş sağlamama zorunluluğu, pay değişikliklerini bildirme yükümlülüğü ve bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan raporları Bakanlığa sunma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar TL’nin ve iptal ve iadeler hariç olmak üzere işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet aracı hizmet sağlayıcılarına, reklam ve promosyon harcama sınırlandırmaları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini kısıtlamama yükümlülükleri getirilmiştir.
  • Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar TL’nin ve iptal ve iadeler hariç olmak üzere işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet aracı hizmet sağlayıcılarına, elektronik para ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin sınırlandırmaların ve ortamlar arası geçiş sağlamama zorunluluğunun yanı sıra bir takım faaliyet sınırlandırmaları getirilmiştir.

Bazı yükümlülükler ise, tüm elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin olup, bunlar kısaca aşağıdaki gibidir:

  • Hukuka aykırı içeriklerin yayından kaldırılması
  • Kendi markalarını satışa sunamama
  • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının bilgilerini sunma ve doğrulama
  • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının markalarının tanıtım amaçlı kullanılamaması
  • Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunmama.

Kanun kapsamında belirtilen yükümlülüklere aykırılık durumunda yüksek tutarlarda idari para cezaları öngörülmüştür.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yönelik ayrı yükümlülükler belirlenmemiş ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerinin kıyasen uygulama alanı bulabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının, olumlu irade beyanının yazılı ya da elektronik ortamda alınmadığı sürece, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markasını arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde kullanamayacağı belirlenmiştir. Belirtmek gerekir ki, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler satışlarının yarısını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları için uygulanmayacaktır.

Kanun’a getirilen düzenlemelerin, aşağıdakiler hariç olmak üzere 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir:

  • Reklam ve promosyon harcama sınırları öngören Ek Madde 2/3(a) ve (b) hükümleri 2022 yılı net işlem hacimlerine uygulanacak şekilde 01.01.2023 tarihinde
  • Veri taşınabilirliğine ilişkin Ek Madde 2/2(b) hükmü ve Bakanlık’a ilan yükümlülüğü öngören Ek Madde 2/10 hükmü ile Ek madde 4,  01.01.2024 tarihinde

Elektronik ticaret lisansı alınmasına ilişkin yükümlülüklerin 01.01.2025 tarihinden itibaren yerine getirilmesi gerektiği ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar kendi markalarının satışını yasaklayan Ek Madde 2 1(a) hükmü, banka ve elektronik paraya ilişkin faaliyetlere sınırlandırma getiren Madde 2/4(a) ve (b) hükümlerine ve taşıma işlerine ilişkin faaliyet sınırlandırması getiren Madde 2/4(c) hükmüne 01.01. 2024 tarihine kadar uyum sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

İlaveten, yukarıda belirtilen değişiklikler yürürlüğe girmeden önce yapılan aracılık sözleşmelerinin (aracı hizmet sağlayıcılarla elektronik ticaret pazar yerlerindeki hizmet sağlayıcılar arasında akdedilen) 6 ay içerisinde Kanun’a uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.


[1]Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ise, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.

Pelin Tırtıl Esin
Naz Ergörün
Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]