28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28 Haziran 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan İstanbul Finans Merkezi Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanan İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de Kanununun uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Mevzuat, Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri kullanmak üzere İstanbul Finans Merkezi için bir yönetici şirketin varlığına değinmektedir. Yönetmelik düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere İstanbul Finans Merkezinin işletilmesi ve yönetilmesi için yönetici şirket olarak TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim Anonim Şirketi (“Yönetici Şirket”) faaliyet göstermektedir. Kanun ve Yönetmelikte belirlenen diğer görev ve yetkiler saklı olmak üzere, TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim Anonim Şirketi, İstanbul Finans Merkezi nezdinde yer alan taşınmazlara ilişkin belli işlemlerde (örneğin, İstanbul Finans Merkezi’nde bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanmasına yönelik iş ve işlemler, vs.) 7.7.2043 tarihine kadar yetkili kılınmıştır.

Yönetmelik ile; İstanbul Finans Merkezi’nde yer almak ve İstanbul Finans Merkezi’nin imkanlarından yararlanmak isteyen finans kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden temin etmeleri gereken katılımcı belgesine dair düzenlemeler ile söz konusu katılımcı belgesinin askıya alınmasına ve iptal edilmesine ilişkin detaylar belirlenmiştir. Katılımcı belgesine ilişkin başvurular İstanbul Finans Merkezi portalı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleşir. Katılımcı belgesi için başvuruda bulunmadan önce İstanbul Finans Merkezi nezdinde yürütülecek faaliyetler için ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan her türlü izin, ruhsat, lisans, onay, yetkilendirme işlemleri gibi kamusal izin süreçlerin tamamlanılması gereklidir. Belli başlı konularda faaliyet gösteren şirketlere başvurularda öncelik tanınacağı belirtilmiştir. 

Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve onay gibi başvuruların görüleceği Tek Durak Büronun görev, yetkileri ve çalışma esasları da Yönetmelik kapsamında detaylıca düzenlemiştir.  Bununla birlikte, İstanbul Finans Merkezi nezdinde yer alan taşınmazlar, ortak kullanım alanları ve kiralanabilecek bağımsız bölümlere ilişkin usul ve esaslara da yer verilmektedir. Yönetici Şirket, İstanbul Finans Merkezi nezdindeki taşınmazların kiralanması, bu hususlara dair sözleşmelerin müzakeresi, düzenlenmesi, kira bedelleri ile güvence bedellerinin tahsili ve tahsil olunan bedellerin ilgili taşınmaz maliklerine ödenmesi konusunda münhasıran yetkilidir. Bununla birlikte, İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği faaliyet izni alınması için kira sözleşmesinin zorunlu olduğu hâllerde, katılımcı adayları ancak Yönetici Şirket ile kira sözleşmesi akdettikten sonra faaliyet izni süreçlerini tamamlayabileceklerdir.

Bahar Ülgen Hasşerbetçi
Sevim Özkan