16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de, Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamında, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak belirleneceğine ve Rekabet Kurumu tarafından soruşturma konusu yapılmayabileceğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Öncelikle, Tebliğ’de detaylı olarak tanımlanan açık ve ağır ihlal halleri, Tebliğ kapsamında değerlendirilmeyecek ve dolayısıyla, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılmasına gerek olmadığına karar verilebilecek durumlardan birini oluşturmayacaktır.

Bu doğrultuda, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere:

  1. Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının (teşebbüs birliği kararları bakımından ise birlik üyelerinin) sahip olduğu toplam pazar payının, anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmaması halinde,
  • Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda ise, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının, anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %15’i aşmaması halinde,

ilgili anlaşmaların piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacağı kabul edilmiştir. Bu kapsamda yapılan anlaşmaların, yukarıdaki şekilde sınıflandırılamaması halinde ise, %10’luk pazar payı eşiği uygulanacaktır.

Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağların söz konusu olması durumunda, bu ağların ilgili pazarın %50’sinden fazlasını kapsaması halinde, toplam pazar payı eşiği, Tebliğ’de belirtilen istisnalara tabi olmak üzere, hem rakip hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar, uyumlu eylemler ile teşebbüs birliği kararları bakımından %5 olarak uygulanacaktır.

Bununla birlikte; anlaşma ve uyumlu eylem taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan, uyumlu eylemden ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki paylarının yukarıda özetlenen eşikleri aşması, doğrudan söz konusu anlaşma, uyumlu eylem veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı anlamına gelmemektedir.

Tebliğ uyarınca piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacağı kabul edilen söz konusu anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararları, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma konusu yapılmayabilecektir. Her ne kadar ilgili pazarlardaki pazar paylarının tam olarak tespit edilememesi gibi sebeplere soruşturma açılabilecek olsa da; soruşturma esnasında ilgili pazar payının tespit edilerek, eşikleri aşmadığına karar verilmesi halinde soruşturmaya son verilebilecektir.

Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ön araştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulama alanı bulacaktır.