27.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de, Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği (‘’Yönetmelik”) İş Kanunu’na dayanılarak hazırlanmış olup; Yönetmelik kapsamında (i) karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve Deniz İş Kanunu’na tabi olmayan taşıma işlerinde ve (ii) iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde, çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak hükümler düzenlenmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile, aşağıda altı çizili şekilde belirtilen kısım ilgili maddeye eklenmiş ve bu doğrultuda, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullanan kişilerin günlük çalışma süresinin haftada 2 (iki) kere olmak üzere 9 (dokuz) saatten 10 (on) saate çıkarılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Günlük Çalışma Süresi

Madde 6 —Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında;

a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”