Bilindiği üzere, 16.11.2018 tarihli ve 2018/32-52 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, Tebliğ’de belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri bazı sözleşmelerden doğan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış ve mevcut sözleşmelerde yer alan döviz cinsinden ya da dövize endeksli bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu yasağın kapsamında olan sözleşmelerden bir tanesi de konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleriydi. Tebliğ’de konut ve çatılı işyerlerine yönelik olarak getirilen düzenleme uyarınca, Tebliğ’de belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinden doğan döviz cinsinden veya dövize endeksli şekilde belirlenmiş olan kira bedellerinin Tebliğ’de belirtilen yönteme göre Türk Lirası’na çevrilmesi ve 13.10.2018 tarihini takip eden 2 yıllık süre boyunca bu kira bedellerinin Tebliğ’de belirtilen artış oranına[1] göre arttırılması düzenlenmişti.

Konuya ilişkin, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 13.10.2020 yayınlamış olduğu duyuruya göre bahsi geçen 2 yıllık sürenin bitiminden sonra kira bedelinin yeniden döviz cinsinden uygulanması yasaklanmıştır. Ayrıca duyuru uyarınca, söz konusu sürenin bitiminden sonra artış oranı bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Türk Borçlar Kanunu uyarınca halihazırda konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira bedelinde yapılabilecek yıllık azami artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıdır.

Bu kapsamda, 13.10.2020 tarihinden sonra, daha önce Tebliğ’e göre Türk Lirası’na çevrilmiş kira bedellerinin yeniden döviz cinsinden uygulanması söz konusu olmayacak, bu bedeller Türk Lirası olarak ödenmeye devam edecek, aksi takdirde Tebliğ’e aykırılık meydana gelecektir. Aynı şekilde, kira bedellerinin dövize endeksli olarak belirlenmesi de yasaktır.


[1] Önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması.