14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 Sayılı Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No’lu tebliğe ilaveler yapılarak Kurumlar Vergisi oranlarında yapılan değişikliklere açıklamalar getirilmiştir..

1. KAPSAM

7351 Sayılı Kanun ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu Madde 32’ye aşağıda yer alan maddeler eklenmiştir:

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”

Yukarıda yer verilen değişikliklere ilişkin olarak Kurumlar Vergisi 1 No’lu Tebliğe (“Tebliğ”) “32.1.2 İhracat Yapan Kurumlar ile üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması” bölümü eklenmiştir.

Tebliğ’de getirilen açıklamalara ilişkin önemli gördüğümüz konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Kurumlar Vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasının şartları açıklanmıştır.
  • İndirimin uygulanacağı dönemde 1/1/2022 tarihi başlangıç kabul edilmiştir.
  • İndirim oranının uygulanacağı matrahın hesaplanması açıklanmıştır.
  • İhracat ve üretim faaliyetlerinin beraber yapılması durumunda Kanuna eklenen 7 ve 8. Fıkralar bir bütün olarak uygulanacak indirim ve mükerrer indirim uygulanmayacaktır. Dolayısıyla üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın tamamı veya bir kısmı ihracata konu edilse bile bu ürünler zaten üretim faaliyetleri kapsamında 1 puan indirimden faydalandığı için ihracattan bir kere daha 1 puan indirim söz konusu olmayacaktır.
  • İhracat ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kazanç toplamının ticari bilanço karından büyük olması durumunda 1 puan indirim Kurumlar Vergisi matrahını aşmayacaktır
  • Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-ğ kapsamında %50 indirimden faydalanan kurumların 1 puan indirimden faydalanamayacaktır.
  • Üretim veya ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazanca başka Kurumlar Vergisi istisnaları uygulanması durumunda da istisna edilen kazanç 1 puan indirimden faydalanamayacaktır.
  • İndirimli Kurumlar Vergisi’nden faydalanan mükellefler 1 puan indirimden de faydalanabilecektir.
  • Genel giderlerin dağılımında eğer ayrı hesaplardan izleme mümkün değilse uygun dağıtım anahtarı tespit edilecektir.
  • Münhasıran ihracat ve üretime ilişkin alacaklara ilişkin kur farkı faiz ve benzeri gelirlerde 1 puan indirim uygulanacak; bu alacakların tahsilinde sonra oluşan kur farkı faiz ve benzeri gelirlerde 1 puan indirim uygulanmayacaktır.

Tebliğ’de ayrıca yukarıda yer verilen birçok konuya dair geniş örnekler de bulunmaktadır.

Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220514-4.pdf

Barış Kencebay
Vergi Danışmanı | [email protected]