01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’nin yayınlanması ile “Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) yürürlüğe girmiştir. 

Bu Yönetmelik ile  ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında usul ve esaslar ile aynı zamanda ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Tebliğ ile, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve bu kuruluşların denetimine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelik, ödeme hizmetleri kapsamına açıklık getirerek, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına bir takım yükümlülükler getirmektedir. Özetle, Yönetmelik ile aşağıdaki konular düzenlenmiştir:

  • Kuruluşların izne tabi işlemlerini (faaliyet izni, pay devri izni gibi) ve faaliyet esasları uyarınca 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamında olan ve bu kuruluşların yapamayacakları işlemler. 
  • Kuruluşlara getirilen kredi kullandırma yasağına ilişkin düzenlemeler.
  • Kuruluşlara ilişkin şube ve temsilcilik açılması, dış hizmet alımı ve kurumsal yönetim kuralları, fonların korunması ve teminata ilişkin düzenlemeler, öz kaynak konuları. 

Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve çerçeve sözleşme kapsamında olmayan ödeme işlemlerine ilişkin (tek seferlik ödeme) bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Tebliğ ise, ödeme kuruluşları ve elektronik para  kuruluşlarının faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ve hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servisleri hakkındaki usul ve esasları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, bilgi sistemleri yönetiminde esas alınacak ilkeler, bilgi sistemleri yönetiminde esas alınacak ilkeler ve bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi açıklığa kavuşturulmaktadır.

Aslı Erkli
Avukat | [email protected]
Sevim Özkan
Avukat | [email protected]