Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) payları hamiline yazılı anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir[1]. İlgili düzenlemeler ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında getirilen, payları hamiline yazılı anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senetleri ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirim yapılması suretiyle kayıtlarına ilişkin düzenlemelere uyum sağlanması ve ilgili şirketlerin genel kurul toplantılarının düzenlenmesi amaçlanmıştır. İlgili düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

1. Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler arasında MKK’dan sağlanacak olan pay sahipleri çizelgesi bulunması zorunludur:

  • Yönetmelik madde 15’te düzenlenen genel kurul toplantılarında hazır bulundurulacak belgeler kapsamına hazır bulunanlar listesine ilave olarak payları hamiline yazılı anonim şirketler için hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesi eklenmiştir.
  • Aynı zamanda,  madde 16 kapsamında da hazır bulunanlar listesinin MKK’dan sağlanan ilgili çizelgeye göre hazırlanması gerekmektedir.

2. Pay sahiplerinin toplantıya katılabilmeleri için pay sahipleri çizelgesinde isim/unvanlarının bulunması ve senede zilyet olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir:

  • Toplantıya katılma hakkının düzenlendiği madde 18’e eklenen fıkra ile hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılabilmeleri ve dolayısıyla hazır bulunanalar listesini imzalamaları için yukarda belirtilen pay sahipleri çizelgesini üzerinde isim ve unvanlarının bulunduğunu ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını şirketin yönetim kuruluna ispat etmek zorundadırlar.

TTK geçici madde 14 ile hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31.12.2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleri ile anonim şirkete başvurması gerekliliği düzenlenmişti. Yönetmeliğe eklenen geçici madde 3 ile de ilgili pay sahipleri için bir geçiş hükmü düzenlenmiş olup, genel kurula ilişkin çağrı yapılırken 31.12.2021 tarihine kadar ilgili TTK geçiş hükmü uyarınca MKK’ya bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz MKK’ya bildirilmeyen pay sahiplerinin de toplantıya katılacaklar listesinin eklenmesi öngörülmüştür.


[1] 31.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ile değişiklikler yapılmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.