30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15’inci maddesi ile 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişilik Yapılmasına Dair Kanuna geçici madde (“Geçici Madde 3”)eklenmiştir.

Anılan değişiklik sonucu; eklenen “Geçici Madde 3”  ile getirilen düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

  • İbraz süresinin son günü, bu tarihler de dahil olmak üzere, 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında olan çekler, belirtilen tarihler arasında ibraz edilemez. Bu çekler,  01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
  • 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil olmak üzere) vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, belirtilen tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve bu tarihlerden önce başlatılmış olan icra takipleri durur.
  • 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında, bu tarihler de dahil olmak üzere icra ve iflas takibi başlatılamaz.

Bu değişiklikler, yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.